Lisäarvoa sidosryhmille

Kati Niemelä, talousjohtaja, Nordic Morning Oyj

"Taloudellinen vastuu merkitsee meille taloudellisen lisäarvon tuottamista yhtiön keskeisille sidosryhmille, henkilöstölle, asiakkaille ja omistajalle."

Taloudellinen vastuu

Taloudellinen vastuu merkitsee Nordic Morningissa taloudellisen lisäarvon tuottamista yhtiön keskeisille sidosryhmille, henkilöstölle, asiakkaille ja omistajalle. Tärkeitä lisäarvon kohderyhmiä ovat myös yhteistyökumppanit, rahoittajat sekä valtiot ja kunnat, joissa toimimme.

Mitä kannattavampaa liiketoimintamme on, sitä enemmän pystymme tuottamaan lisäarvoa.

Vuonna 2014 asiakkaille myytiin tuotteita ja palveluita 114,6 milj. eurolla (123,6), ja yhteistyökumppaneilta ostettiin tuotteita ja palveluita 56,6 milj. eurolla (65,6).

Tuotimme taloudellista lisäarvoa sidosryhmille yhteensä 58,0 milj. euroa (58,0). Suurin osa, 45,7 milj. euroa (48,4), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina. Omistajalle jaettiin osinkoa 1,5 milj. euroa (0,0).

Vuosi 2014

Konsernin tulos oli heikompi kuin edellisvuonna, 3,4 (4,0) milj. euroa. Strategian mukaisesti toimintaa rationalisoitiin ja kiinteää omaisuutta realisoitiin, minkä vuoksi tuloksessa on huomattava määrä kertaluonteisia eriä, 2,4 (0,0) milj. euroa.

Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 (4,0) milj. euroa. Operatiivinen tulos oli suunniteltua heikompi, koska Ruotsin painotoimintojen yhdistäminen pitkittyi keväästä syksyyn.

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi erinomaisesti 51,4 (42,2) prosenttiin, ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla, 9,3 (10,1) milj. eurossa, vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Nettovelkaantumisaste oli 2,5 prosenttia (17%). Uutta lainarahoitusta ei tarvittu, vaan yritysjärjestelyt ja rationalisoinnit rahoitettiin yhtiön varoilla. Lainoja lyhennettiin suunnitellusti.

Sisäinen tarkastus ja riskien hallinta

Hyvä hallinnointitapa sekä aktiivinen sisäinen tarkastus ja riskien hallinta turvaavat tehokkaasti liiketoiminnan kannattavuutta.

Teemme syvällisen riskianalyysin vuosittain budjetoinnin yhteydessä. Riskit raportoidaan heti, ja niihin reagoidaan välittömästi. Sisäinen tarkastus auttaa ennakoimaan ja tunnistamaan tulevia riskejä hyvissä ajoin.

Vuonna 2014 jatkettiin myynnin prosessien kehittämistä sisäisen tarkastuksen tukemana.

Veropolitiikka

Nordic Morning -konsernin veropolitiikan mukaisesti konserni maksaa liiketoimintansa tuottojen verot kuhunkin toimintamaahan paikallisia lakeja ja säädöksiä noudatten. Lisätietoa konsernin veropolitiikasta ja toimintaperiaatteista löytyy sivun alaosasta.

Tavoitteet 2015

Jatkamme konsernin taloushallinnon prosessien tehostamista perustamalla pohjoismaisen, koko konsernia palvelevan taloushallinnon palvelukeskuksen keväällä 2015. Talouden raportointijärjestelmien kehittämistä jatketaan tavoitteena palvella paremmin liiketoimintoja ja tukea tehokkaammin konsernin strategiaa.

Vahva kassa ja hyvä omavaraisuusaste mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen myös epävakaassa markkinatilanteessa. Uskomme, että Nordic Morningin taloudellinen asema säilyy hyvänä vuonna 2015.

Lisäarvoa sidosryhmille

SidosryhmäIndikaattori20142013201220112010
Asiakkaat Myynti 114 628 123 576 115 491 107 611 110 882
Alihankkijat Ostettujen hyödykkeiden, materialien ja palveluiden kustannukset 56 583 65 590 58 634 50 443 50 745
Tuotettu lisäarvo 58 045 57 986 56 857 57 168 60 137
 
SidosryhmäIndikaattori20142013 201220112010
Työntekijät Palkat, eläkkeet, sosiaalimaksut 45 671 48 393 51 273 48 798 50 342
Julkinen sektori Välittömät verot -102 123 -255 -40 244
Rahoittajat Nettorahoituskustannukset -49 -19 600 707 923
Yhdistykset Lahjoitukset 127 124 125 119 128
Omistaja Osingot 1 500 0 0 990 1 740
Investoinnit Investoinnit 3 980 3 579 7 368 5 017 3 312
Sidosryhmille jaettu lisäarvo yhteensä   51 127 52 200 59 111 55 591 56 689
Yhtiöön jäävä lisäarvo   6 918 5 786 -2 254 1 577 3 448
Tuotettu lisäarvo / työntekijä (T€)   88 87 81 77 73

Nordic Morningin veropolitiikka ja toimintaperiaatteet

Nordic Morning-konserni maksaa liiketoiminnan tuottonsa verot toimintamaahansa paikallisia lakeja ja säädöksiä noudattaen.

Nordic Morningin päämarkkina-alueet ovat Suomi ja Ruotsi. Lisäksi yhtiöllä on vähäistä toimintaa Ukrainassa sekä osakkuusyhtiön kautta Intiassa. Konsernilla ei ole yhtiöitä tai liiketoimintaa veroparatiisivaltioissa. 

Konsernin pyrkimyksenä on omistaja-arvon turvaaminen ja kasvattaminen harjoittamalla kannattavaa ja tehokkaasti hoidettua liiketoimintaa. Konsernin veropolitiikka tähtää myös omistaja-arvon turvaamiseen siten, että kunkin toimintamaan paikallista lainsäädäntöä noudatetaan aina ja verot liiketoiminnan tuloksesta maksetaan kyseiseen maahan.

Konsernissa veroasioita johtaa konsernin talousjohtaja, joka raportoi olennaisista veroasioista hallituksen tarkastus- ja rakennevaliokunnalle ja tarvittaessa myös yhtiön hallitukselle. Yksittäisten juridisten yhtiöiden päivittäisiä veroasioita hoidetaan paikallisissa kirjanpitoyksiköissä, joiden toimintaa valvotaan tilintarkastuksissa. 

Tulkinnallisissa tai muutoin hankalissa veroasioissa tukea ostetaan ulkopuolisilta veroasiantuntijoilta tai pyydetään ennakkopäätöksiä ja neuvoja verottajalta. Konsernin tavoitteena on hoitaa veronsa ja muut viranomaismaksunsa mahdollisimman oikein, ajallaan ja lakeja noudattaen.

Konserni on laatinut siirtohinnoittelupolitiikan, jossa määritellään konsernin sisäisen maan rajat ylittävän kaupankäynnin hinnoitteluperiaatteet. Siirtohinnoittelupolitiikka noudattaa voimassa olevia ohjeita ja lainsäädäntöä.

Veroraportti 2014

Vuonna 2014 konsernin tulos ennen veroja oli 3,4 milj. euroa (4,0 milj. euroa). Suurin osa verotettavasta tuloksesta syntyi Suomessa. Tuloveroja maksettiin 0,2 milj. euroa (0,1 milj euroa). Syynä vähäisiin tuloveroihin on sekä Suomessa että Ruotsissa aikaisempina vuosina vahvistetut verotappiot, joita oli tilikauden 2014 lopussa 17,8 milj. euroa. Vuonna 2014 konsernin efektiivinen tuloverokanta oli -3% (3%).

Laskennallisia verosaamisia oli vuoden lopussa 0,1 milj. euroa ja laskennallisia verovelkoja0,7 milj. euroa (0,8 milj. euroa). Varovaisuuden periaatetta noudattaen konserni ei ole kirjannut laskennallisia verosaamisia aiemmilta verovuosilta vahvistetuista tappioista.

Tilikaudelta maksetuista veroista merkittävin oli työnantajamaksut 6,0 milj euroa (6,3 milj euroa), joista suurin osa Ruotsiin.

Tilikaudelta tilitettävistä veroista arvolisäveroja maksettiin yhteensä 8,2 milj. euroa (9,5 milj. euroa) ja palkkaveroja 10,1 milj. euroa (10,2 milj. euroa). Lisäksi Ruotsin painoliiketoiminnasta saatiin arvonlisäveron palautuksia aikaisemmilta tilikausilta 2,6 milj. eura (2,5 milj. euroa).

Lisäksi Nordic Morning maksoi vuonna 2014 muita pakollisia maksuja ja muita veroluonteisia maksuja yhteensä 1,6 milj. euroa (1,1 milj. euroa). Konserni maksaa myös välillisiä veroja ostojensa yhteydessä kuten tietulleja, energia- ja vakuutusveroja.

Verojalanjälki

M€SuomiRuotsiTanskaNorjaUkrainaKonserni
   2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Liikevaihto  44,9 53,6 61,7 67,1 0,0 0,2 0,0 0,4 4,9 3,9 106,6 121,3
Tulos ennen veroja 2,5 2,6 0,8 1,3 0,01 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,4 4,0
Hyödynnetyt verotappio 5,2 4,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,5
Henkilöstö 286 319 354 332 0 1 0 1 21 16 660 668

Tilikaudelta  maksettavat välittömät ja välilliset verot
Tulovero 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Työnantajamaksut 0,3 0,3 5,8 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 6,3 5,9
Kiinteistöverot 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Muut verot 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7
Arvonlisäveron palautukset 0,0 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,6
Valmisteverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tilikaudelta tilitettävät verot
Palkkaverot 4,7 4,8 5,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10,2 10,1
Lähdeverot 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9
Arvonlisäverot, myynnit 11,7 7,4 14,8 11,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 26,5 19,5
Arvonlisäverot, hankinnat -6,9 -3,9 -10,2 -7,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 -11,3
Arvonlisäverot, palautukset 0,0 0,0 -2,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,6
Valmisteverot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Muut verot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tulos 2014

Palvelustrategiaa uudistettiin ja digitaalisiin palveluihin panostettiin suunnitellusti

Nordic Morning -konsernin liikevaihto oli 106,6 (121,3) milj. euroa. Liikevaihtoa pienensi pääasiassa läpilaskutuksen väheneminen Klikki-konsernissa ja Ruotsin kruunun kurssin heikkeneminen. Konsernin tulos oli 3,4 (4,0) milj. euroa. Strategian mukaisesti toimintaa rationalisoitiin ja kiinteää omaisuutta realisoitiin, minkä vuoksi tuloksessa on huomattava määrä kertaluonteisia eriä, 2,4 (0) milj. euroa. Tulos ennen kertaluonteisia eriä oli 1,0 (4,0) milj. euroa. Operatiivinen tulos oli suunniteltua heikompi, koska Ruotsin painotoimintojen yhdistäminen pitkittyi keväästä syksyyn.

Nordic Morning uudisti palvelustrategiaansa ja organisoi liiketoimintansa sen mukaisesti 1.1.2015 alkaen kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue. Konserni vahvisti asemaansa monipuolisena viestintäpalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa hankkimalla asiakkuusmarkkinointiin erikoistuneen Seed Digital Media Oy:n ja panostamalla digitaalisiin viestintäpalveluihin kaikissa konserniyhtiöissä.

Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 51,4 (42,2) prosenttiin ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Nordic Morningin tulos 2014 »