Mervärde för
intressentgrupper

Kati Niemelä, ekonomichef, Nordic Morning Abp

"I Nordic Morning innebär ekonomiskt att skapa mervärde för bolagets viktigaste intressentgrupper, personalen, kunderna och ägaren."

Ekonomiskt ansvar

I Nordic Morning innebär ekonomiskt att skapa mervärde för bolagets viktigaste intressentgrupper, personalen, kunderna och ägaren. Även samarbetspartner, finansiärer samt stater och kommuner där vi verkar, är viktiga målgrupper för mervärde.

Ju lönsammare vår affärsverksamhet är, desto större mervärde kan vi skapa.

Under 2014 såldes produkter och tjänster till kunder för sammanlagt 114,06 miljoner euro (123,6) och köptes produkter och tjänster av samarbetspartner för 56,6 miljoner euro (65,6).

Vi skapade ekonomiskt mervärde för våra intressentgrupper för sammanlagt 58,0 miljoner euro (58,0). Den största delen av detta, 45,7 miljoner euro (48,4) riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter. 1,5 miljoner euro utdelning gavs till ägaren.

År 2014

Koncernens resultat var sämre än året innan och uppgick till 3,4 (4,0) miljoner euro. I enlighet med strategin genomfördes rationaliseringar av verksamheten och fasta tillgångar realiserades, och därför innehåller resultatet en betydande mängd poster av engångskaraktär, 2,4 (0,0) miljoner euro.

Resultatet utan poster av engångskaraktär uppgick till 1,0 (4,0) miljoner euro. Det operativa resultatet var sämre än planerat, eftersom sammanslagningen av tryckeriverksamheterna i Sverige drog ut på tiden från våren till hösten.

Koncernens soliditet ökade på ett utmärkt sätt till 51,4 (42,2) procent och de likvida medlen låg kvar på en god nivå, 9,3 (10,1) miljoner euro, tack vare ett starkt operativt kassaflöde.

Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 2,5 procent (17 %). Ny lånefinansiering behövdes inte, utan företagsarrangemangen och rationaliseringarna genomfördes med koncernens medel. Lånen amorterades enligt plan.

Intern revision och riskhantering

Ett bra förvaltningssätt samt en aktiv intern revision och riskhantering säkerställer lönsamheten i affärsverksamheten på ett effektivt sätt.

Vi utför årligen en djupgående riskanalys i samband med budgetprocessen. Risker rapporteras genast och man reagerar omedelbart på dessa. Den interna revisionen hjälper till att i god tid förutse och identifiera kommande risker.

Under 2014 fortsatte utvecklingen av försäljningsprocesserna med stöd av den interna revisionen.

Skattepolicy

Enligt Nordic Morning-koncernens skattepolicy betalar koncernen skatt för sin affärsverksamhet i de länder där den verkar, med iakttagande av lokal lagstiftning och förordningar. Mer information om koncernens skattepolicy återfinns längre ner på sidan.

Mål för 2015

Vi fortsätter effektivisera processer inom ekonomiadministration genom att våren 2015 inrätta en nordisk servicecentral för ekonomiadministration som betjänar hela koncernen. Utvecklingen av ekonomirapportsystem fortsätter i syfte att betjäna affärsverksamheterna bättre och stödja koncernens strategi på ett effektivare sätt.

En stark kassa och en god soliditet möjliggör affärsutveckling även i ett instabilt marknadsläge. Vi tror att Nordic Mornings ekonomiska ställning förblir god under 2015.

Mervärde för intressenterna

IntressentIndikator20142013201220112010
Kunder Försäljning 114 628 123 576 115 491 107 611 110 882
Leverantörer, material och tjänster Kostnad för varor 56 583 65 590 58 634 50 443 50 745
Totalt 58 045 57 986 56 857 57 168 60 137
 
IntressentIndikator20142013201220112010
Personal och sociala avgifter Löner, pensioner 45 671 48 393 51 273 48 798 50 342
Offentlig sektor Direkt skatt -102 123 -255 -40 244
Finansiärer Nettofinansieringskostnader -49 -19 600 707 923
Välgörenhetsorganisationer Donationer 127 124 125 119 128
Ägare Dividender 1 500 0 0 990 1 740
Leverantörer Investeringar 3 980 3 579 7 368 5 017 3 312
Sammanlagt mervärde   51 127 52 200 59 111 55 591 56 689
Mervärde kvar i företaget   6 918 5 786 -2 254 1 577 3 448
Skapat mervärde per heltidsanställd (T€)   88 87 81 77 73

Nordic Mornings skattepolicy och veksamhetsprinciper

Nordic Morning-koncernen betalar skatt för sin affärsverksamhet i de länder där den verkar, med iakttagande av lokal lagstiftning och förordningar.

Nordic Mornings huvudmarknadsområden är Finland och Sverige. Dessutom har bolaget småskalig verksamhet i Ukraina samt via ett intresseföretag även i Indien. Koncernen har inga bolag eller affärsverksamhet i skatteparadisstater.

Koncernen strävar efter att säkerställa och öka ägarvärdet genom att utöva lönsam och effektivt förvaltad affärsverksamhet. Koncernens skattepolicy syftar även till att säkerställa ägarvärdet genom att den lokala lagstiftningen i respektive verksamhetsland alltid efterföljs och att skatterna på affärsverksamhetens resultat betalas i det aktuella landet.

Koncernens skatteärenden leds av koncernens ekonomichef, som rapporterar relevanta skattefrågor till styrelsens revisions- och strukturutskott och vid behov även till bolagets styrelse. Dagliga skatteärenden i de enskilda juridiska bolagen sköts av de lokala bokföringsenheterna, vars verksamhet övervakas via revisioner.

Vid svårtolkade eller på annat sätt komplicerade skattefrågor upphandlar koncernen stöd från externa skatteexperter. Koncernen kan även begära förhandsbesked och råd från skattemyndigheterna. Koncernens mål är att betala sina skatter och övriga myndighetsavgifter så korrekt som möjligt, inom utsatt tid och med iakttagande av lagstiftningen.

Koncernens har upprättat en policy för interndebitering, där principerna för prissättningen vid koncernintern handel över landsgränser fastställs. Policyn för interndebitering iakttar gällande anvisningar och lagstiftning.

Skatterapport 2014

År 2014 uppgick koncernens resultat före skatt till 3,4 miljoner euro (4,0 milj. euro). Merparten av den beskattningsbara inkomsten uppkom i Finland. Inkomstkatterna uppgick till 0,2 miljoner euro (0,1 milj. euro). Anledningen till de låga inkomstskatterna var skatteförluster både i Finland och Sverige som fastställts under tidigare år. Dessa uppgick vid slutet av räkenskapsperioden 2014 till 17,8 milj. euro. År 2014 var koncernens effektiva inkomstskattesats -3% (3%).

Uppskjutna skattefordringar uppgick vid utgången av året till 0,1 milj. euro och uppskjutna skatteskulder till 0,7 milj. euro (0,8 milj. euro). Enligt försiktighetsprincipen har koncernen inte bokfört uppskjutna skattefordringar för fastställda förluster från tidigare skatteår.

De mest betydande skatterna som betalats under räkenskapsperioden var arbetsgivaravgifter, 6,0 milj. euro (6,3 milj. euro), varav största delen betalades i Sverige.

Av de redovisade skatterna under räkenskapsperioden betalades sammanlagt 8,2 milj. euro (9,5 milj. euro) i mervärdesskatt och 10,1 milj. euro (10,2 milj. euro) i löneskatter. Dessutom erhölls 2,6 milj. euro (2,5 milj. euro) i återbetalningar av mervärdesskatt för tryckeriverksamheten i Sverige från tidigare räkenskapsperioder.

Därutöver betalade Nordic Morning sammanlagt 1,6 milj. euro (1,1 milj. euro) i andra obligatoriska avgifter och avgifter av skattekaraktär under 2014. Koncernen betalar även indirekta skatter, som vägtullar, energi- och försäkringsskatter, i samband med inköp.

Skatteavtryck

M€FinlandSverigeDanmarkNorgeUkrainaKoncernen
   2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013
Omsättning 44,9 53,6 61,7 67,1 0,0 0,2 0,0 0,4 4,9 3,9 106,6 121,3
Resultat före skatt 2,5 2,6 0,8 1,3 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 3,4 4,0
Utnyttjade förlustavdrag 5,2 4,5 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,5
Antal anställda 286 319 354 332 0 1 0 1 21 16 660 668

Resultatpåverkande skatter 
Skatt på årets resultat 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Arbetsgivaravgifter 0,3 0,3 5,8 5,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 6,3 5,9
Fastghetsskatt 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1
Andra skatter som t ex löneskatt 0,0 0,0 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,7
Återbetald moms 0,0 0,0 -1,9 -1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -1,9 -1,6
Punktskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Vidareförmedlade skatter
Personalens källskatter 4,7 4,8 5,4 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 10,2 10,1
Företagets f-skatt 0,0 0,0 0,6 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 0,9
Utgående moms 11,7 7,4 14,8 11,8 0,0 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 26,5 19,5
Ingående moms -6,9 -3,9 -10,2 -7,3 0,0 -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 -17,0 -11,3
Återbetald moms 0,0 0,0 -2,5 -2,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -2,5 -2,6
Punktskatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Andra skatter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Resultat 2014

Servicestrategin förnyades och satsningar på digitala tjänster genomfördes enligt plan

Nordic Morning-koncernens omsättning uppgick till 106,6 (121,3) miljoner euro. Omsättningen sjönk främst på grund av minskad tredjepartsfakturering inom Klikki-koncernen och den försvagade svenska kronan. Koncernens resultat uppgick till 3,4 (4,0) miljoner euro. I enlighet med strategin genomfördes rationaliseringar av verksamheten och fasta tillgångar realiserades, därför innehåller resultatet en betydande mängd poster av engångskaraktär, 2,4 (0) miljoner euro. Resultatet utan poster av engångskaraktär uppgick till 1,0 (4,0) miljoner euro. Det operativa resultatet var sämre än beräknat, eftersom sammanslagningen av tryckeriverksamheterna i Sverige drog ut på tiden från våren till hösten.

Nordic Morning förnyade sin servicestrategi och organiserade sin affärsverksamhet i enlighet med den i tre affärsområden från och med 1.1.2015: Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue. Nordic Morning stärkte sin position som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden genom förvärvet av Seed Digital Media, experter på kundrelationsmarknadsföring, och satsningar på digitala kommunikationstjänster inom samtliga koncernbolag.

Koncernens soliditet ökade på ett utmärkt sätt till 51,4 (42,2) procent och de likvida medlen låg kvar på en god nivå tack vare ett starkt operativt kassaflöde.

Läs om Nordic Mornings resultat 2014 »