Ansvarstagande kommunikation i vardagen

FÖRETAGSANSVAR

Mervärde för intressentgrupper

I Nordic Morning innebär ekonomiskt att skapa mervärde för bolagets viktigaste intressentgrupper, personalen, kunderna och ägaren.

En stark kassa och en god soliditet möjliggör affärsutveckling även i ett instabilt marknadsläge.

Läs om vårt ekonomiskt ansvar »

Bra ledarskap i fokus

Nordic Mornings centrala företagsansvarssynpunkter när det gäller socialt ansvar är ett gott ledarskap, att vara en bra arbetsgivare samt att attrahera och engagera de bästa medarbetarna.

Ledarskapsutveckling är ett av de områden inom vår HR-strategi som vi fokuserade på under 2014. I vardagen syns resultaten av ett gott ledarskap som ett bättre och enhetligare ledningssätt, vilket utgör en stabil grund för en bra arbetsgemenskap och framgångsrik affärsverksamhet.

Läs mer om vårt socialt ansvar »

Långsiktigt arbete för miljön

Vårt målmedvetna och målorienterade arbete för att utveckla vårt miljöansvar har fortsatt.

Green Office-systemet utvidgades. Vi fortsatte våra åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. Tryckerierna inom Nordic Morning förnyade sina tillstånd att använda det nordiska miljömärket och svarar nu upp mot de strängare kriterierna.

Läs om vårt miljöansvar »

Tydligare information om Nordic Mornings kompetens inom ansvarsfull företagande

Enligt den kundenkät som Nordic Morning genomförde i höstas så är företagets kunder intresserade av skräddarsydda, anpassade lösningar inom ansvarskommunikation och att få tillgång till verktyg för att sköta relationerna med sina intressegrupper. De vill även ha hjälp med att samla in information om CSR.

Läs mer »

På väg mot en effektivare mätning av koncernens digitala miljöpåverkan

Mika Ruuskanen, direktör för miljöprogrammet Green Nordic Morning:

"För närvarande kan Nordic Morning beräkna miljökonsekvenser av sina egna byråer, datorer och servrar."

Läs mer »

Ett klick på nätet ger också miljöpåverkan

Hanna Pihkola, forskare på Statens tekniska forskningscentral VTT i Finland.

"Det krävs mer samarbete mellan marknadens aktörer för att främja bedömningen av miljökonsekvenser under digitala tjänsters livslängd."

Läs mer »

Kunder vill ha exakta uppgifter om ansvarsfrågor

En av våra internationella kunder skickade i höstas en omfattande enkät om företagsansvar till Nordic Morning.

Läs mer »

Företagsansvarsprogram

Nordic Mornings värdeord, förnyelse, respekt och ansvar, stödjer företagsansvarsprogrammet, vilket är integrerat i koncernens strategi.

GRI innehållsindex » 

Vårt företagsansvarsprogram »

Riskhantering

Personal

Våra största, icke-finansiella risker hänger ihop med personalen. Dessa omfattar:

  • Att nyckelpersoner, chefer, experter eller personer som arbetar nära tillsammans med nyckelkunder lämnar företaget
  • Utmaningar i att rekrytera kompetenta medarbetare, särskilt experter inom olika områden av kommunikation, och rekrytering av chefer som kan utveckla affärsverksamheten
  • Att misslyckas med att få nyckelpersoner att känna sig engagerade
  • Arbetsolyckor vid tryckproduktion, till exempel läckage av kemikalier eller eldsvådor i produktionsanläggningar.

Vi hanterar risker med anknytning till personalen genom en god personalpolitik samt genom att betona utveckling av medarbetare och ledning. Vi lägger vidare vikt vid att engagera medarbetarna och att förbättra rekryteringen. Vi upprätthåller en god, i möjligaste mån öppen kommunikation och arbetar för att öka medarbetarnas deltagande i affärsutvecklingen.

Miljö

En eldsvåda eller ett kemiskt läckage i en av våra produktionsanläggningar kan skada miljön. Vi bedömer att våra övriga miljörisker är små.

Miljörisker hanteras främst med hjälp av olika system för miljöledning, till exempel genom att vi följer ISO 14001-standarden. Våra produktionsanläggningar följer de etablerade rutiner som fastställts i dessa miljöledningssystem för att identifiera och förhindra eventuella miljöfarliga situationer och olyckor. Auktoriserade utomstående parter granskar årligen att systemen följs.

Koncernbolagen utvärderar och testar regelbundet sin beredskap för nödsituationer och hur man ska agera i en sådan situation.

Klimatförändringar

Klimatförändringar är inte en betydande risk för vår affärsverksamhet inom den närmaste framtiden, eftersom dess effekter har varit mindre i Norden, där vi har våra huvudmarknader, än i andra delar av världen. Bekämpning av klimatförändringar har ändå en viktig ställning i vårt program för företagsansvar, eftersom de är det största enskilda hotet mot en hållbar utveckling globalt.

 Vi har lyckats minska vår klimatpåverkan betydligt sedan 2008, då vi först började undersöka vår inverkan på klimatförändringen.2009 vidtog vi åtgärder för att minska våra koldioxidutsläpp och började kompensera en del av utsläppen. Läs mer på miljöansvar.

Riskbedömning

Koncernens ledningsgrupp ansvarar för att hantera risker med anknytning till företagsansvar och för att reagera på dem. Nordic Mornings styrelse har godkänt de metoder för riskhanterings som ledningen använder. Ledningen ska bedöma riskernas sannolikhet och betydelse. Koncernens styrelse följer upp och bedömer de risker som klassificerats som betydande.

Styrning

Inom Nordic Morning-koncernen leds företagsansvaret av verkställande direktören. Tillsammans med CRI-arbetsgruppen (Corporate Responsibility Initiative) ansvarar koncernens kommunikationsdirektör för att utveckla företagsansvarsstrategin, och för kommunikation och rapportering i samband med den.

I CRI-arbetsgruppen finns även representanter för ekonomiadministration, personaladministration och den nordiska arbetsgruppen för miljöansvar. Kommunikationsdirektören rapporterar till Nordic Mornings verkställande direktör och koncernens ledningsgrupp om CRI-gruppens verksamhet.

Nordic Mornings företagsansvarsstrategi bygger på vedertagna policies och riktlinjer. Vi följer de internationellt erkända principerna för etisk standard, som FN:s Global Compact och ISO 14001-standarden för miljöledning. Våra rapporter uppfyller rekommendationerna för företagsansvarsrapportering för finska, statsägda bolag 2011 och i fråga om skattefotavtrycket de anvisningar som getts 2014.

Värden

Nordic Mornings värdeord förnyelse, respekt och ansvar, styr vår verksamhet i relation till den omvärld där vi verkar och till våra intressenter på alla nivåer i organisationen.

Det är ytterst viktigt för oss att ständigt vara innovativa och ständigt förnya vårt sätt att driva verksamheten eftersom vi verkar inom kommunikationsbranschen, som förändras i snabb takt.

Respekt innebär framför allt respekt för våra kollegor, kunder, samarbetspartner och alla vi möter samt respekt för deras arbete och kompetens.

Det främsta målet för Nordic Mornings styrelse, dess utskott och för koncernledningen är att bedriva en ansvarsfull affärsverksamhet. Vi följer lagen och berättar på ett öppet och ärligt sätt om vår verksamhet.

Rapportering

Nordic Morning strävar i sin förvaltning och rapportering efter ärlighet, transparens och pålitlighet. Vi berättar till exempel om grunderna för ersättningar till verkställande direktören och den övriga högre ledningen.

Granskningar och utredningar som genomförs av utomstående instanser hjälper oss att upprätthålla öppenhet. Nordic Mornings produktionsföretag ger årligen ut miljörapporter samt rapporter avsedda för myndigheter.

Vi deltar frivilligt i flera miljöprogram som förutsätter rapportering åt tredje part. Till dessa hör ISO14001-miljöledningssystemet, det nordiska miljömärket och WWF:s Green Office-program. Tredje parter granskar också våra miljökalkyler.

Vårt mål är att ärlighet, transparens och pålitlighet ska uppfyllas också i samarbete med våra intressentgrupper. Av våra samarbetspartner förutsätter vi ansvarsfullhet i deras affärsverksamhet.

Rapportering av förseelser

Varje medarbetare i Nordic Morning har möjlighet att framföra misstankar om överträdelser inom sin arbetsgrupp, till exempel oärlig eller oetisk verksamhet eller lagbrott, utan rädsla för att bli diskriminerad eller trakasserad.

I Nordic Morning-koncernens bolag kan frågor gällande överträdelser behandlas antingen i samarbetsråd, där varje personalgrupp representeras av ett ombud som gruppen valt bland medlemmarna, eller i andra regelbundna möten mellan arbetsgivare och arbetstagare. Alla kan berätta om överträdelser också för koncernens vd.

Rapportering

Nordic Mornings företagsansvarsrapport gäller räkenskapsperioden 1.1–31.12.2014 och omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp och de dotterbolag som bolaget äger.

Bolag som Nordic Morning är delägare i ingår i koncernbokslutet, men Nordic Morning har inte företagsansvaret för dem.

Nordic Morning rapporterar årligen om företagsansvar i årsberättelsen. Den föregående företagsansvars-
rapporten, som var bolagets första, publicerades i februari 2014.

Rapporteringen baseras på det program för företagsansvar som upprättades ursprungligen 2010, där man tar hänsyn till de ekonomiska, sociala och miljömässiga effekterna av affärsverksamheten samt intressentgrupper som är intresserade av rapporten.Vi uppdaterar vårt företagsansvarsprogram varje år efter behov.

Nordic Mornings företagsansvarsrapport följer modellen för redovisning av onoterade statsägda bolags företagsansvar (Statsrådets principbeslut om statens ägarpolitik 3.11.2011, Bilaga 3) och det internationella rapporteringsinitiativet Global Reporting Initiatives (GRI) version G 3.0. I beräkningen av personaltal har man följt Bokföringsnämndens allmänna anvisning om upprättande av verksamhetsberättelse.

Rapporten har inte certifierats. Nordic Morning har själva bedömt, och PricewaterhouseCoopers Ab har kontrollerat, att rapporten motsvarar tillämpningsnivå C i GRI. GRI-tabellen.

I delen Affärsverksamhet i denna rapport finns information om koncernens ekonomi, organisation, ägande, administration och bolag samt de förändringar som skett under 2014.

 

Mer information

Annika Linna
Vice President, kommunikation och företagsansvar
annika.linna@nordicmorning.com
tfn +358 20 450 2600.

GRI innehållsindex

Affärsområde

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Editorial Communication

Content at the heart of every brand

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Betydelsefull information och kunskap

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »

Print & Distribution

Effektivt riktat marknadsföring

I affärsområdet ingår Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Läs mer »