Vi arbetar för
våra kunders
framgång

Affärsområde

Marketing Services

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 37,1 (44,7) miljoner euro 2014. Omsättningen sjönk genom att tredjepartsfaktureringen minskade främst i Klikki-koncernen och av den försvagade svenska kronan. Svenska Citat AB:s omsättning låg på nästan samma nivå som föregående år, men finska Citat Oy:s omsättning minskade på grund av kundernas sparåtgärder.

Rörelseförlusten uppgick till -2,6 (1,1) miljoner euro. Resultatet försämrades av nedskrivningar av goodwill om 3,3 (0,0) miljoner euro. Klikki-koncernen förbättrade sitt resultat betydligt i både Finland och Sverige. Citat-bolagens resultat var negativt i bägge länderna. Svenska Citat AB:s resultat försvagades av kostnader för rationalisering av affärsverksamheten. Finska Citat Oy:s svaga resultat berodde på minskad omsättning.

På affärsområdet Marketing Services likviderades de av koncernen helägda dotterbolagen Klikki AS i mars och Klikki ApS maj. De likviderade dotterbolagen hade ingen affärsverksamhet under 2014.

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

  20142013
Omsättning (M€) 37,1 44,7
Rörelsevinst / -förlust (M€) -2,6 1,1
Medarbetare (i genomsnitt) 221 214

 

En nordisk byrå på en dynamisk marknad

Smart marknadsföring i den digitala tidsåldern

Vackra bilder och smarta lösningar

Kopplar samman människor, processer och resurser

Editorial Communication

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 11,4 (10,9) miljoner euro. Omsättningen ökade till följd av framgångar inom anskaffningen av nya kunder och en fokusering på tjänster som stödjer kundernas affärsstrategi.

Rörelsevinsten uppgick till 0,7 (0,7) miljoner euro. I resultatet ingick poster av engångskaraktär om -0,1 (0,0) miljoner euro. Även om den relativa lönsamheten sjönk något, låg resultatet kvar på en god nivå tack vare en ökad omsättning och uppnådda kostnadsbesparingar.

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige. 

  20142013
Omsättning (M€) 11,3 10,9
Rörelsevinst / -förlust (M€) 0,7 0,7

Medaretare (i genomsnitt)

73 107
Läs mer »

Publishing

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 13,2 (14,4) miljoner euro Omsättningen sjönk mest i Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode, där man i enlighet med strategin avstod från projekt med understödsanslag och den nya, ersättande affärsverksamheten inte kunde ökas enligt plan. Edita Publishing Oy:s nya läromedel var framgångsrika, men omsättningen inom beställnings- och kommunikationstjänster minskade.

Rörelsevinsten uppgick till 2,5 (2,6) miljoner euro. I resultatet ingick poster av engångskaraktär om -0,2 (-0,1) miljoner euro. Edita Publishing Oy:s resultat var bättre än året innan, tack vare tillväxten inom läromedel och kostnadsbesparingar. Inom Utbildningscentret för undervisningssektorn Educode Oy gjorde rationaliseringen av verksamheterna samt svårigheterna att skaffa nya kunder att resultatet blev negativt.

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

  20142013
Omsättning (M€) 13,2 14,4
Rörelsevinst (M€) 2,5 2,6
Medarbetare (i genomsnitt) 76 87
Läs mer »

Print & Distribution

Omsättningen för affärsområdet uppgick till 46,5 (53,0) miljoner euro. Omsättningen i Finland minskade med över 16 procent jämfört med året innan som en följd av den minskade efterfrågan på trycksaker. Produktionen av adresserad direktmarknadsföring låg kvar på samman nivå som året innan, medan produktionen av marknadskommunikation som bygger på föränderliga data ökade. I de svenska verksamheterna minskade omsättningen med cirka fem procent särskilt till följd av den försvagade svenska kronan. Förvärvet av Edita Bobergs AB år 2013 ökade omsättningen i Sverige. Förvärvet av Seed Digital Media Oy stärkte omsättningen inom riktad direktmarknadsföring samt tjänster för kundrelationsmarknadsföring via flera kanaler.

Rörelsevinsten uppgick till 2,5 (2,3) miljoner euro. I resultatet ingår 3,9 (0,2) miljoner euro i poster av engångskaraktär från återbäring av mervärdesskatt och försäljning av en fastighet. Resultatet utan poster av engångkaraktär var negativt. Resultatet för verksamheterna i Finland var positivt, men klart sämre än året innan. I Sverige gjorde rationaliseringskostnaderna av sammanslagningen av två produktionsanläggningar och minskningen av arktryckkapaciteten samt startsvårigheterna för en ny produktionsanläggning att resultatet var svårt förlustbringande.

Affärsområdet Print & Distribution stärktes 1.10.2014 genom att förvärva 100 procent av aktiestocken i Seed Digital Media Oy, som specialiserar sig på kundrelationsmarknadsföring.

I affärsområdet ingick Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige. 

  20142013
Omsättning (M€) 46,5 53,0
Rörelsevinst / -förlust (M€) 2,5 2,3
Medarbetare (i genomsnitt) 253 253
Läs mer »

Företagstyrning

Styrningsprinciper 2014

Nordic Morning Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. Inom förvaltningen och beslutsfattandet följer företaget finska lagar, företagets företagsordning och i tillämpliga delar rekommendationen Corporate Governance, som är en kod för styrning av börsnoterade företag.

Företagsstyrningsprinciper »

Styrelse 31.12.2014

Ledningsgrupp 31.12.2014

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »