Effektivt riktat marknadsföring

Med vår kompetens inom dataanvändning och personalisering hjälper vi våra kunder att effektivt kommunicera rätt budskap, i rätt tid, via rätt kanaler och riktat till rätt personer.

 

Print & Distribution 2014

Heikki Autio, Cher för affärsområdet, Print & Distribution,
vd, Edita Prima

Edita Prima Oy

Kundkommunikation via flera kanaler

Edita Prima är ett serviceföretag inom marknadskommunikation. Företaget erbjuder lösningar för både marknadsförings- och kundkommunikationsbehov. De viktigaste serviceområdena är direktmarknadsföring, produktion av variabeldata, tjänster för kundkommunikation som baseras på en flerkanalig dialog och specialiserade trycktjänster.

Edita Primas kunder är företag inom B2C-sektorn och som använder mycket marknadsföring och kommunikation som stöd för sin affärsverksamhet. Kunderna verkar bland annat inom bank-, försäkrings- och transportsektorn och inom handel.

Marknadsföring, kommunikation och media genomgår stora förändringar, där en av de stora trenderna är ökad användning av egna kanaler. Kunder vill allt oftare nå slutkonsumenterna direkt, vilket betyder att det blir viktigare att utveckla egna kanaler. Samtidigt minskar och fragmenteras användningen av betalda medier i marknadsföringen. Edita Prima hjälper kunderna att utnyttja den trenden och utvecklar ständigt lösningarna inom riktad och automatiserad kommunikation.

Utifrån sin strategi håller Edita Prima på att förändras från ett tryckeri till en expert inom kommunikation via flera kanaler. Det är en konsekvent satsning på investeringar i produktionen av variabeldata och automatiserad marknadsföring. Inom branschen skiljer sig företaget från mängden genom sin kunskap inom dataanvändning och personalisering. Tack vare det kan Edita Prima effektivt skapa rätta budskap, i rätt tid, via rätt kanaler och riktat till rätt personer.

Edita Prima har satsat mycket på personalutveckling för att kunna erbjuda lösningar för våra kunders förändrade behov. Digitaliseringen påverkar alla branscher och marknadskommunikationen förutsätts vara mycket effektiv. Vi utbildar våra medarbetare långsiktigt i arbetet med kunder, i förståelse för kundens affärsverksamhet och produktionstekniker.

2014

Under året har Edita Prima genomfört flera strukturella reformer och den kapacitet som var bunden till traditionell tryckeriverksamhet minskade. Företaget satsade på produktionen av variabeldata och kundkommunikation via flera kanaler. Förändringarna inom segmentet tryckta produkter fortsätter, men vi har lyckats svara på utmaningen genom att fokusera på riktad kommunikation och genom en specialisering av vår tryckerikapacitet.

De viktigaste prestationerna under 2014 var en tydlig tillväxt inom produktionen av variabeldata, samt expansionen mot digitala kanaler genom förvärvet av Seed Digital Media Oy.

2015

Seed Digital Media Oy är ett betydande nyförvärv för Edita Prima och hela Nordic Morning-koncernen. Seed är kända som experter inom digital kundrelationsmarknadsföring och kunderna utgörs av företag inom B2C-sektorn. En helhet som vi nu utvecklar är lösningar som bygger på kundprogram, automation och dialog, som kan genomföras på ett unikt sätt via alla kanaler.

Vid sidan av vår specialiserade tryckeriverksamhet utvecklar vi även Print Management-lösningar, vars betydelse märkbart har ökat. När inriktningen är elektroniska kanaler behöver våra kunder kompetens om effektiviserad tryckverksamhet och optimalt genomförande hos sina tjänsteleverantörer.

Edita Bobergs AB

En långsiktig partner inom direktmarknadsföring

Edita Bobergs AB är ett tryckeriföretag som specialiserat sig på direktmarknadsföring, personaliserade trycksaker och tillhörande logistik. Våra största kunder är detaljhandeln, tele- och eloperatörerna samt service- och transportsektorn. Dessutom är organisationer och stiftelser med behov av direktmarknadsföring som en del av sina insamlingskampanjer en stor kundgrupp.

Edita Bobergs styrkor är kompetensen inom direktmarknadsföring och de goda kundrelationerna, där företaget skapar framgång genom långsiktiga samarbeten. Vi sticker ut bland konkurrenterna genom våra kreativa lösningar med höga observationsvärden.

Förutom direktmarknadsföring satsar vi även på logistiktjänster för marknadsföringsmaterial genom att förena web-to-print-tjänster med lagring och distribution.

2014

I likhet med året innan sjönk den svenska tryckproduktionens totala volym, särskilt när det gäller tidskrifter och dagstidningar. Däremot var nedgången för direktmarknadsföringsmarknaden relativt liten.

2014 var ett år fyllt av omorganisation för Edita Bobergs, då fusionen med Edita Västra Aros som påbörjades hösten 2013 slutfördes. Under året genomfördes en mängd olika förändringar och omstrukturering av produktionen. Edita Västra Aros tryckeriverksamhet flyttade från Västerås till Falun, medan försäljnings- och kundserviceverksamheterna, digitalt tryck och logistiken för marknadsföringsmaterial i Stockholmsområdet koncentrerades till Veddesta. Produktionsanläggningen i Västerås lades ned och prepress, försäljning och kundservice flyttade till nya lokaler.

Förändringarna innebar stora utmaningar, och medarbetarna ska ha ett stort tack för att detta lyckades. Resultaten och förändringsarbetets positiva effekter syntes redan hösten 2014, då organisationen verkade enligt det nya konceptet och hade en lättare kostnadsstruktur.

2015

År 2015 blir Edita Bobergs första hela år med den nya organisationen. Under 2015 kommer företaget att fokusera på kundarbetet och utvecklingen av direktmarknadsföringstjänster.

Vi har infört olika automationssystem och samarbetear med våra systerbolag Edita Prima och Seed Digital Media för att erbjuda flerkanaliga kundrelationsprogram, där vi förenar både digitala och tryckta kanaler till effektiva system.

Vid sidan av flerkanalsutvecklingen har även tryckt direktmarknadsföring utvecklingspotential. Inriktningen och tidplaneringen av kampanjer kan förbättras, och samma sak gäller kampanjernas mätbarhet. Vi använder flera olika distributionsoperatörer vilket innebär att vi kan göra optimala val av distributionskanaler.

Övriga affärsområden

Marketing Services

Starkt i hela Norden

I affärsområdet ingår Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intresseföretaget BrandSystems AB i Sverige och Citat Ukraine LLC i Ukraine.

Läs mer »

Editorial Communication

Content at the heart of every brand

I affärsområdet ingår JG Communication AB i Sverige.

Läs mer »

Publishing

Betydelsefull information och kunskap

I affärsområdet ingår Edita Publishing Oy och Undervisnigscentret för utbildningssektorn Educode Oy i Finland.

Läs mer »