Den ledande kommunikations-
gruppen i Norden.

Timo Lepistö, CEO, Nordic Morning Plc

 

Vd har ordet 2014

Mot en heltäckande kundservice

Under 2014 satsade vi på att förbättra vår heltäckande kundservice. Vi började tala om det ekosystem som våra tjänster utgör, där helheten är större än summan av delarna. Vi utvecklade vårt digitala serviceerbjudande och vår kompetens, stärkte synergier och ökade samarbetet mellan våra olika affärsverksamheter. I slutet av året tog vi fram servicestrategin Succécirklarna, som fokuserar på online-kommunikation och förenar vår kompetens på ett effektivt sätt för att främja våra kunders framgång.

Succécirklarna består av fem tjänsteområden som är kopplade till varandra: Insights, Content, Service Design, Visibility och Campaigns. Samtliga behövs för att bygga en framgångsrik interaktion som ger resultat i vår snabbt föränderliga affärsmiljö, med allt mer fokus på nätet.
Forskningsdata och analyser utgör kärnan för framgång, genom vilken utvecklingen av andra tjänster styrs: utveckling av innehållsstrategier, planering av innehåll och marknadsföring, servicedesign, medieoptimering för bättre synlighet samt personalisering och riktning av kampanjer.

Vi satsar på kompetens inom alla dessa områden och erbjuder en effektiv hantering av denna helhet som kontinuerligt utvecklas.

Koncernens affärsverksamhet organiserades enligt den nya servicestrategin i tre affärsområden: Visibility & Service Design, Content samt Campaigns & Dialogue. Den nya organisationsstrukturen infördes i början av januari 2015.

Under de tio senaste åren har vi nästan årligen genomfört omfattande strukturella förändringar, företagsförvärv och avyttringar, genom vilka affärsverksamheten har utvecklats så att den svarar upp mot kundernas kommunikationsbehov.

År 2014 genomfördes de största förändringarna i Sverige, där tryckeriverksamheterna slogs samman till ett modernt direktmarknadsföringsföretag och den digitala serviceutvecklingen accelererades genom en omorganisation av Citat och förvärvet av reklambyrån Leon. I Finland förvärvades Seed Digital Media för att komplettera vårt erbjudande med kompetens inom kundrelationsmarknadsföring. Fastigheter såldes både i Finland och Sverige, och Klikki Networks, som specialiserar sig på medieförsäljning, avyttrades i Finland.

Koncernens omsättning, 106,6 (121,3) miljoner euro, sjönk huvudsakligen på grund av minskad tredjepartsfakturering och den försvagade svenska kronan. Koncernens operativa resultat, 1,0 (4,0) miljoner euro, var lägre än planerat, särskilt på grund av att sammanslagningen av tryckeriverksamheterna i Sverige drog ut på tiden från våren till hösten.

Koncernens resultat, 3,4 (4,0) miljoner euro, innehåller en betydande mängd poster av engångskaraktär, 2,4 (0) miljoner euro, vilka kan hänföras till rationalisering av verksamheten och försäljning av bl a fastigheter. Koncernens soliditet ökade till 51,4 (42,2) procent och de likvida medlen låg kvar på en god nivå tack vare ett starkt operativt kassaflöde.

De mest framgångsrika koncernbolagen var finska och svenska Klikki, som specialiserar sig på strategisk medieoptimering, content-byrån JG Communication samt Mods, specialister på bildbehandling, i Sverige. Edita Publishings juridiska informationstjänster och läromedel var framgångsrika och företaget satsade starkt på serviceutveckling.

Även Edita Prima satsade på serviceutveckling, särskilt automatiserad marknadsföring, personaliserad inriktning och loyalty marketing, som stärktes genom förvärvet av Seed Digital Media i oktober.

Koncernbolagen samarbetade inom kundprojekt och försäljning. I synnerhet Klikki- och Citat-bolagen och JG Communication förenade sina kompetenser till nytta för kunderna. För att öka det koncernövergripande samarbetet inrättades i slutet av året ett försäljningsteam med representanter från olika affärsverksamheter. Dessutom flyttade Klikki, Citat, JG Communication, BrandSystems och Nordic Morning AB in under samma tak på Gävlegatan i Stockholm under december.

Totalt ökade efterfrågan på kommunikationstjänster relativt lite. I Sverige var återhämtningen från den ekonomiska recessionen snabbare än i Finland vilket återspegalde sig i en tillväxt inom medieinvesteringar. I Sverige ökade medieannonseringen med cirka 2 procent, medan den i Finland minskade med 2,6 procent från föregående år. Annonseringen inom webbmedier ökade mest, särskilt mobil-, sökmotor-, instream- och displayannonsering. Under 2015 förväntas medieannonseringen öka med cirka 2 procent i Sverige.* I Finland kommer troligen nedgången inom detta område fortsätta. Företag och organisationer förväntas fortsätta att investera i strategiska kommunikationstjänster och tjänster inom sociala medier.

Kunniga och engagerade experter är vår viktigaste framgångsfaktor. Vårt mål är att vara en av de mest eftertraktade arbetsplatserna inom kommunikationsbranschen i Norden. Under 2014 fokuserade vi på utveckling av ledarskap. Under våren startade ett utvecklingsprogram i företagens ledningsgrupper, som på hösten utvidgades till att omfatta även andra chefer.

Utvecklingsprogrammet Nordic Bond 001 för unga potentiella chefer avslutades under våren. I november startade programmet Nordic Bond 002, med fokus på utveckling av kundservicefärdigheter. I slutet av året publicerade vi våra gemensamma handlingssätt som uppmuntrar till att främja en god arbetsgemenskap samt framgång för individer och företaget.

Vi tar ansvar för vår personals och våra kunders miljömedvetenhet. Vi sprider information om vilka effekter olika kommunikationslösningar har på miljön. I våra tryckta produkter erbjuder vi möjligheten att inkludera en beskrivning av produktens miljöeffekter, så att informationen även når våra kunders kunder.

Vi har sedan början av 90-talet systematiskt minskat miljöeffekterna av vår verksamhet. Våra tryckerier är banbrytande i Norden och nästan alla våra kontor är WWF Green Office-certifierade. År 2014 beviljade WWF Green Office-certifikat till Klikkicom Oy och Klikki AB. Edita Prima Ab och Edita Bobergs AB förnyade sin rätt att använda Svanenmärket i enlighet med de nya kriterierna.

Inom kommunikationsbranschen uppstår redan största delen av inverkan på miljön vid användningen av digitala tjänster och enheter. I den här rapporten publicerar vi vår första artikel på temat som tar upp möjligheterna att kartlägga vårt eget och våra tjänsters digitala ekologiska fotavtryck. I nuläget är det omöjligt att göra en komplett kartläggning, men kanske kan digitala tjänster i framtiden få en märkning om ekologisk effektivitet. Vi försöker fortsätta kartläggningen av vårt digitala ekologiska fotavtryck och fortsätter att berätta om våra framsteg i våra årsredovisningar.

Företagsansvarsfrågor är viktiga för våra kunder. Enligt en enkät som vi genomfört utvecklar våra kunder aktivt sitt eget ansvar och önskar även stöd när det gäller kommunikation kring, och anskaffning av information om, företagsansvar. De förutsätter också att deras tjänsteleverantörer är ansvarsfulla. De flesta vet för lite om Nordic Mornings företagsansvar och efterlyser en mer aktiv ansvarskommunikation. Vi antar utmaningen – vårt mål är att vara föregångare inom kommunikationsbranschen. I den senaste personalundersökningen tyckte 92 procent av de svarande att det är viktigt att vi fungerar som förebild beträffande företagsansvar (2013: 90 %).

Timo Lepistö
verkställande direktör, Nordic Morning Abp

* IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos 2014-2015, 20.11.2014; TNS Gallup Oy, Ad Intelligence, Mainosvuosi 2014, 29.1.2015.

Nordic Morning i korthet

Vi är 800 kommunikationsexperter på sammanlagt 14 företag i Finland, Sverige, Danmark, Norge, Ukraina och Indien. 

Vi skapar innovativa lösningar inom ett snabbt skiftande verksamhetsområde – allt från strategiskt innehåll till effektiv implementering. Vi leder utvecklingen i branschen sedan 150 år tillbaka.

Nordic Morning omfattar moderbolaget Nordic Morning Abp samt sex finska och åtta svenska dotterbolag inom olika kommunikationsområden. Nordic Morning är dessutom delägare i ett svenskt bolag.

Dotterbolagen fördelades på fyra affärsområden – Marketing Services, Editorial Communication, Publishing samt Print & Distribution. I början av januari 2015 omorganiserades affärsverksamheten i tre affärsområden: Visibility & Service Design, Content och Campaigns & Dialogue.

Varje koncernbolag har en egen marknadsposition och ett eget tjänsteutbud som avviker från systerbolagens. Gemensamt för dem alla är målet att vara det ledande företaget inom sitt kommunikationsområde. Tillsammans utgör de en helhet av kommunikationstjänster med starka synergier som täcker våra kunders viktigaste kommunikationsbehov.

Nordic Morning Abp:s roll i förhållande till sina dotterbolag är att aktivt och innovativt utveckla affärsverksamheten samt tillhandahålla en plattform som inspirerar bolagen att agera föregångare för strategiskt intressant affärsverksamhet och kunskap.

Under de senaste åren har Nordic Morning genomgått en omfattande förändring. Koncernens affärsverksamhet har utvecklats enligt den globala trend där fokus nu ligger på digitala kanaler i stället för på traditionella trycksaker.

Nordic Mornings affärsverksamhet har förändrats mycket under de tio senaste åren. Verksamheten har utvecklats i takt med en brytningstid där tyngdpunkten inom kommunikation har förflyttats från traditionella trycksaker till digitala kanaler.

Samtidigt som koncernen har avyttrat affärsverksamheter och tjänster med sämre lönsamhet har nya bolag förvärvats och samtliga koncernbolag har utvecklats till en föregångare inom flerkanalig kommunikation i sin respektive bransch.

I enlighet med sin strategi fortsätter Nordic Morning att stärka sin ställning som en mångsidig leverantör av kommunikationstjänster i Norden.

Organisation

Bolag

Moderbolag Nordic Morning Abp

Nordic Morning AB

Marketing Services

Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB och intressebolaget BrandSystems AB i Sverige, Citat Oy och Klikkicom Oy i Finland samt Citat LLC i Ukraina.

Editorial Communication

JG Communication AB i Sweden.

Publishing

Edita Publishing Oy och Educode Oy i Finland.

Print & Distribution

Edita Prima Oy och Seed Digital Media Oy i Finland samt Edita Bobergs AB i Sverige.

Vära värdeord

Förnyelse

Vi är innovativa föregångare inom kommunikation.

Respekt

Vi främjar jämställdhet, öppenhet och ärlighet.

Ansvar

Vi uppnår goda resultat på ett transparent och etiskt hållbart sätt.

Våra gemensamma nyckelbeteenden

Passion for Success

Vi har en positiv attityd till att arbeta smidigt och överträffa målen. Vi utvecklar saker på eget initiativ.

Openness and Sharing

Vi vill förstå andra, samarbeta och vara en del av ett team.

Curiosity to Learn and Innovate

Vi är nyfikna. Vi vill lära oss mer om olika saker, människor och utmaningar. Vi vill även ställa frågor, ifrågasätta och utmana nuvarande handlingssätt och vara öppna inför nya handlingssätt.

Helping Customers Succeed

Vi vill betjäna kunder och andra intressentgrupper och svara upp mot deras behov. Vi koncentrerar våra resurser mot att förstå och svara upp mot kundernas behov.

Affärsetisk kod

Koden bygger på Nordic Mornings värderingar och vägleder oss i samarbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter. De etiska riktlinjerna hjälper oss att lyckas i vår affärsverksamhet och trivas med vårt arbete.

Läs mer om vår affärsetiska kod »

OM VÅRA TJÄNSTER

Kundrelations-
marknadsföring är god service

Jesse Sandqvist,
strategichef, Seed Digital Media

”Lyckad kundrelationsmarknadsföring upplevs inte som marknadsföring utan som en god serviceupplevelse.”

Läs mer »

Avancerad storytelling

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Med hjälp av den nyaste maskinvaran för virtuell verklighet bryter Citat och Nobel Biocare ny mark när det gäller avancerad, kreativ storytelling."

Läs mer »

Bättre service och samverkan

Aleksi Lampinen, vd, Citat Oy:

"Upplevelsen ska vara positiv och innehållet enkelt att hitta, oavsett tiden på dygnet eller vilken utrustning besökarna använder sig av."

Läs mer »

Hög tid att bli mer social

Pixie Sartang, Head of Social Media Strategy, JG Communication:

"Marknadsföring i digitala media handlar om att kunna fängsla publiken på ett ögonblick. Företagen måste sticka ut och vara lite intressantare än vanligt."

Läs mer »