Pohjoismaiden johtava viestintäkonserni

 

Timo Lepistö, toimitusjohtaja, Nordic Morning Oyj

 

Toimitusjohtajan katsaus 2014

Kohti kokonaisvaltaista asiakaspalvelua

Vuonna 2014 panostimme kokonaisvaltaisen asiakaspalvelun parantamiseen. Aloimme puhua palvelujemme muodostamasta ekosysteemistä, jossa kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa. Kehitimme digitaalista palvelutarjontaa ja osaamista, vahvistimme synergioita ja tiivistimme yhteistyötä liiketoimintojen välillä. Loppuvuodesta kiteytimme online-viestintään keskittyvän ja osaamisemme tehokkaasti yhdistävän palvelustrategian Menestyksen kehät, jolla edistämme asiakkaidemme menestystä.

Menestyksen kehät muodostuu viidestä toisiinsa kytkeytyvästä palvelusta, Insights, Content, Service Design, Visibility ja Campaigns. Näitä kaikkia tarvitaan tuloksellisen vuorovaikutuksen rakentamiseen yhä vahvemmin verkkoon painottuvassa ja nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Tutkimustieto ja analyysit muodostavat menestyksen ytimen, jolla ohjataan muiden palveluiden rakentamista: sisältöstrategian laatimista, sisällön ja sen markkinoinnin suunnittelua, palvelumuotoilua, strategista näkyvyyden mediaoptimointia sekä kampanjoiden personointia ja kohdentamista.

Me panostamme osaamiseen kaikilla näillä alueilla, ja tarjoamme myös tämän alati kehittyvän kokonaisuuden tehokasta hallintaa.

Klikkaa kuva suuremmaksi

Konsernin liiketoiminta päätettiin organisoida uuden palvelustrategian mukaisesti kolmeen liiketoiminta-alueeseen: Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue. Uusi organisaatiorakenne astui voimaan tammikuun 2015 alussa.

Olemme tehneet kymmenen viime vuoden aikana lähes vuosittain mittavia rakenteellisia muutoksia, yritysostoja ja divestointeja, joilla liiketoimintaa on kehitetty vastaamaan asiakkaiden viestinnän tarpeita.

Vuoden 2014 suurimmat muutokset tehtiin Ruotsissa, missä printtiliiketoiminnat yhdistettiin moderniksi suoramarkkinointiyhtiöksi ja digitaalista palvelukehitystä vauhditettiin Citatin uudelleenorganisoinnilla ja hankkimalla mainostoimisto Leon osaksi yhtiötä. Suomessa hankittiin Seed Digital Media täydentämään tarjontaamme asiakkuusmarkkinoinnin osaamisella. Kiinteistöomaisuutta myytiin sekä Ruotsissa että Suomessa ja mediamyyntiin erikoistuneesta Klikki Networksistä luovuttiin Suomessa.

Konsernin liikevaihto, 106,6 (121,3) milj. euroa, pieneni pääasiassa, koska Klikki-yhtiöissä vähennettiin läpilaskutusta ja Ruotsin kruunun kurssi heikkeni. Konsernin operatiivinen tulos, 1,0 (4,0) milj. euroa, oli suunniteltua alhaisempi erityisesti siksi, että Ruotsin painotoimintojen yhdistäminen pitkittyi keväästä syksyyn.

Konsernin tuloksessa, 3,4 (4,0) milj. euroa, on huomattava määrä kertaluonteisia eriä, 2,4 (0) milj. euroa, jotka syntyivät toisaalta toiminnan rationalisoinnista ja toisaalta mm. kiinteistöomaisuuden myynnistä. Konsernin omavaraisuusaste kasvoi 51,4 (42,2) prosenttiin ja rahavarat pysyivät hyvällä tasolla vahvan operatiivisen kassavirran ansiosta.

Konserniyhtiöistä parhaiten menestyivät strategiseen mediaoptimointiin erikoistunut Klikki Suomessa ja Ruotsissa, sekä strateginen sisältötoimisto JG Communication ja kuvankäsittelyyn erikoistunut Mods Ruotsissa. Edita Publishingin lakitetopalvelut ja oppimateriaalit menestyivät hyvin ja yhtiö panosti voimakkaasti palvelukehitykseen.

Edita Prima panosti myös palvelukehitykseen, eritoten markkinoinnin automaatioon, personoituun kohdentamiseen ja asiakkuusmarkkinointiin, johon se sai vahvistusta lokakuussa hankitusta Seed Digital Mediasta.

Konserniyhtiöt tekivät yhteistyötä asiakasprojekteissa ja myynnissä. Varsinkin Klikki- ja Citat-yhtiöt sekä JG Communication yhdistivät osaamistaan asiakkaidensa hyväksi. Konserninlaajuista yhteistyötä vauhdittamaan perustettiin loppuvuonna myyntitiimi, jossa on edustajat eri liiketoiminnoista. Lisäksi Klikki, Citat, JG Communication, Brand Systems ja Nordic Morning AB muuttivat joulukuussa samaan toimistoon Gävlegatanille Tukholmassa.

Viestintäpalvelujen kysyntä pysytteli edellisvuoden tasolla. Ruotsin Suomea nopeampi elpyminen yleisestä talouden laskusuhdanteesta näkyi myös mediainvestointien kasvuna. Mediamainonta kasvoi Ruotsissa noin kaksi prosenttia, kun taas Suomessa mediamainonta väheni 2,6 prosenttia edellisvuodesta. Eniten kasvoi verkkomediamainonta: mobiili-, hakukone-, instream- ja display-mainonta. Vuonna 2015 mediamainonnan arvioidaan kasvavan Ruotsissa noin kaksi prosenttia.* Suomessa lasku jatkunee vielä. Yritysten ja yhteisöjen odotetaan jatkavan panostuksia viestinnän strategisten palvelujen ja sosiaalisen median palvelujen hankintaan.

Osaavat ja sitoutuneet ammattilaiset ovat tärkein menestystekijämme. Tavoitteenamme on olla viestinnän alan halutuimpia työpaikkoja Pohjoismaissa. Vuonna 2014 keskityimme johtamisen kehittämiseen. Yhtiöiden johtoryhmissä käynnistettiin keväällä kehitysohjelma, joka laajennettiin syksyllä myös muille esimiehille.

Nordic Bond 001 -kehitysohjelma nuorille potentiaalisille esimiehille päättyi keväällä. Marraskuussa alkoi Nordic Bond 002 -ohjelma, jossa keskitytään asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen. Julkistimme loppuvuonna yhteiset toimintatavat, jotka kannustavat edistämään hyvää työyhteisöä sekä yksilön ja yrityksen menestystä.

Kannamme vastuuta sidosryhmiemme ympäristötietoisuudesta. Jaamme tietoa erilaisten viestinnän ratkaisujen ympäristövaikutuksista. Painotuotteisiimme on mahdollista saada kuvaus tuotteen ympäristövaikutuksista, jolloin tieto tavoittaa myös asiakkaidemme asiakkaat.

Olemme vähentäneet toimintamme ympäristövaikutuksia järjestelmällisesti 90-luvun alusta lähtien. Painomme ovat ympäristövastuun uranuurtajia Pohjoismaissa ja lähes kaikki toimistomme ovat Green Office -sertifioituja. Vuonna 2014 WWF myönsi Green Office -sertifikaatit Klikkicom Oy:lle ja Klikki AB:lle. Edita Prima Oy ja Edita Bobergs AB päivittivät joutsenmerkin käyttöoikeutensa uusien kriteerien mukaiseksi.

Viestinnän alalla jo suurin osa ympäristövaikutuksista syntyy digitaalisten palvelujen ja laitteiden käytöstä. Julkaisemme tässä raportissa ensimmäistä kertaa aihetta koskevan artikkelin, jossa pohdimme mahdollisuuksia kartoittaa omaa ja palvelujemme digiekojalanjälkeä. Nykytiedon varassa täydellinen kartoitus on mahdotonta, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa digipalvelukin voi saada ekotehokkuusmerkinnän. Pyrimme kehittämään digiekojalanjäljen kartoitusta ja kertomaan edistyksestämme vuosittain tässä raportissa.

Yritysvastuukysymykset ovat tärkeitä asiakkaillemme. Tekemämme kyselyn perusteella asiakkaamme kehittävät aktiivisesti omaa vastuullisuuttaan, ja toivovat myös tukea vastuullisuusviestintään ja yritysvastuun tiedonhankintaan. He myös edellyttävät vastuullisuutta palveluntarjoajiltaan. Nordic Morningin yritysvastuusta useimmat tietävät liian vähän ja peräänkuuluttavat aktiivisempaa vastuullisuusviestintää. Otamme haasteen vastaan – onhan tavoitteenamme olla vastuullisuuden edelläkävijä viestinnän alalla. Edellisessä henkilöstötutkimuksessa 92 prosenttia vastanneista piti tärkeänä, että toimimme yritysvastuun esikuvana (2013: 90 %).

Timo Lepistö
toimitusjohtaja, Nordic Morning Oyj


* IRM (Institutet för Reklam- och Mediestatistik), Reviderad reklam- och medieprognos 2014-2015, 20.11.2014; TNS Gallup Oy, Ad Intelligence, Mainosvuosi 2014, 29.1.2015.

Nordic Morning lyhyesti

Nordic Morningissa työskentelee 800 viestinnän ammattilaista 14 yhtiössä Suomessa, Ruotsissa, Ukrainassa ja Intiassa.

Luomme innovatiivisia ratkaisuja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä – strategisesta sisällöstä aina tehokkaaseen toteutukseen asti. Olemme olleet alan kärjessä yli 150 vuotta.

Nordic Morningin muodostavat emoyhtiö Nordic Morning Oyj sekä kuusi suomalaista ja kahdeksan ruotsalaista viestinnän eri osa-alueilla toimivaa tytäryhtiötä. Nordic Morning on lisäksi osakkaana yhdessä ruotsalaisyhtiössä.

Konsernin rakenteessa tytäryhtiöt sijoittuivat vuonna 2014 neljälle liiketoiminta-alueelle, jotka olivat Marketing Services, Editorial Communication, Publishing ja Print & Distribution. Tammikuun 2015 alussa liiketoiminta organisoitiin uudelleen kolmeksi liiketoiminta-alueeksi, jotka ovat Visibility & Service Design, Content ja Campaigns & Dialogue.

Kullakin konserniyhtiöllä on erityinen markkina-asema ja palvelutarjonta. Yhdessä ne muodostavat vahvasti synergisen viestintäpalvelujen kokonaisuuden, joka kattaa asiakkaidemme keskeiset viestinnän tarpeet. 

Emoyhtiön rooli suhteessa tytäryhtiöihinsä on olla aktiivinen ja innovatiivinen liiketoiminnan kehittäjä sekä tarjota hyvä, edelläkävijyyteen kannustava koti strategisesti mielenkiintoiselle liiketoiminnalle ja osaamiselle.

Nordic Morningin liiketoiminta on muuttunut voimakkaasti 10 viime vuoden aikana. Toimintaa on kehitetty mukaillen murrosta, jossa viestinnän painopiste on siirtynyt perinteisistä painotuotteista digitaalisiin kanaviin.

Samalla kun on luovuttu kannattavuudeltaan heikkenevistä liiketoiminnoista ja palveluista, konserniin on hankittu uusia yhtiöitä ja jokaista konserniyhtiötä on kehitetty oman alansa monikanavaisen viestinnän edelläkävijäksi.

Nordic Morning jatkaa strategiansa mukaisesti asemansa vahvistamista monipuolisena viestintäpalvelujen tarjoajana Pohjoismaissa.

Organisaatio 2014

Yhtiöt

Emoyhtiö Nordic Morning Oyj

Nordic Morning AB

Marketing Services

Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa; Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa sekä Citat Ukraina LLC Ukrainassa.

Editorial Communication

JG Communication AB Ruotsissa.

Publishing

Edita Publishing Oy ja Educode Oy Suomessa.

Print & Distribution

Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Arvomme

Uudistaminen

Olemme innovatiivisia viestinnän edelläkävijöitä.

Kunnioitus

Edistämme tasa-arvoa, avoimuutta ja rehellisyyttä.

Vastuullisuus

Tavoittelemme hyvää tulosta läpinäkyvästi ja eettisesti kestävällä tavalla.

Toimintatapamme

Intohimo menestyä

Meillä on myönteinen asenne sujuvaa työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista kohtaan. Kehitämme asioita oma-aloitteisesti.

Avoimuus ja asioiden jakaminen

Haluamme ymmärtää muita, tehdä yhteistyötä ja olla osa tiimiä.

Innostus oppia ja kehittää uutta

Olemme uteliaita. Haluamme oppia tuntemaan asiat, ihmiset ja haasteet paremmin. Haluamme myös kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa nykyisiä toimintatapoja sekä olla avoimia uusille toimintatavoille.

Asiakkaiden menestyksen edistäminen

Haluamme palvella asiakkaita ja muita sidosryhmiä, ja täyttää heidän tarpeensa. Keskitämme omat voimavaramme asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen.

Eettiset toimintaohjeet

Arvoihimme perustuvat eettiset toimintaohjeet neuvovat, miten meidän tulee toimia suhteessa työtovereihimme, asiakkaisiimme, yhteistyökumppaneihimme ja muihin sidosryhmiimme.

Eettiset toimintaohjeet auttavat meitä menestymään liiketoiminnassa ja viihtymään työssämme.

Tutustu Nordic Morningin eettisiin toimintaohjeisiin »

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Asiakkuusmarkkinointi on
hyvää palvelua

Jesse Sandqvist, strategiajohtaja,
Seed Digital Media:

"Strateginen asiakkuusmarkkinointi-
suunnitelma auttaa löytämään oikeat asiakkaat ja kehittämään asiakassuhteita."

Lue lisää »

Tarinankerronnan edelläkävijä

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Aivan uudenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita hyödyntävät Citat ja Nobel Biocare mullistavat luovaa tarinankerrontaa."

Lue lisää »

Parempaa
vuorovaikutusta

Aleksi Lampinen, toimitusjohtaja, Citat Oy: 

"Käyttökokemuksen on oltava miellyttävä ja sisältöjen helposti löydettävissä riippumatta päätelaitteesta tai kellonajasta."

Lue lisää »

Tehdään sisällöstä sosiaalista

Pixie Sartang, sosiaalisen median strategiajohtaja, JG Communication:

"Digitaalisessa ympäristössä markkinoinnin on herätettävä yleisön mielenkiinto silmänräpäyksessä. Yritysten on erotuttava muista ja oltava piirun verran muita kiinnostavampia."

Lue lisää »