Viestinnän
arjessa
vastuullisesti

YRITYSVASTUU

Lisäarvoa sidosryhmille

Taloudellinen vastuu merkitsee meille taloudellisen lisäarvon tuottamista yhtiön keskeisille sidosryhmille, henkilöstölle, asiakkaille ja omistajalle.

Vahva kassa ja hyvä omavaraisuusaste mahdollistavat liiketoiminnan kehittämisen myös epävakaassa markkinatilanteessa.

Tutustu taloudelliseen vastuuseemme »

Hyvä johtaminen luo hyvinvointia

Nordic Morningin sosiaalisen vastuun tärkeimmät yritysvastuunäkökohdat ovat hyvä johtaminen, hyvä työnantajuus sekä parhaiden työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen.

Johtamisen kehittäminen on yksi HR-strategiamme painopistealue, johon keskityimme vuonna 2014. Hyvän johtamisen tulokset näkyvät parempana ja yhdenmukaisempana johtamistapana, joka on vankka perusta hyvälle työyhteisölle ja liiketoiminnan menestykselle.

Tutustu sosiaaliseen vastuuseemme »

Pitkäjänteistä ympäristötyötä

Jatkoimme määrätietoista ja tavoitteellista työtä ympäristövastuun kehittämiseksi. 

Green Office -järjestelmää laajennettiin, Toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi jatkettiin ja konsernin painoyhtiöt  uusivat Pohjoismaisen ympäristömerkin käyttölupansa vastaamaan uusia lupakriteerejä.

Tutustu ympäristövastuuseemme »

Vastuullisuustyö tutuksi asiakkaille

Viime syksynä toteutetun haastattelututkimuksen mukaan Nordic Morningin asiakkaat toivovat räätälöityjä, personoituja vastuuviestinnän ratkaisuja ja välineitä sidosryhmäsuhteiden hoitoon. Myös yritysvastuun tiedonkeruuseen toivotaan apua.

Lue lisää »

Digiekojalanjälkeä mittaamassa

Mika Ruuskanen, johtaja, Green Nordic Morning -ympäristöohjelma:

"Tällä hetkellä Nordic Morning pystyy raportoimaan toimistojensa, tietokoneidensa ja omien palvelimiensa aiheuttaman energiankulutuksen."

Lue lisää »

Mistä koostuu klikkailun ekojalanjälki?

Hanna Pihkola, tutkija, VTT:

"Toimijoiden kannattaisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä digitaalisten palvelujen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnin edistämiseksi."

Lue lisää »

Asiakas haluaa tarkkoja vastuullisuustietoja

Kansainvälinen asiakas lähetti alkusyksystä Nordic Morningille mittavan yritysvastuuta koskevan kyselyn. Nordic Morning pärjäsi kyselyssä hyvin, mutta kehitettävääkin löytyy.

Lue lisää »

Yritysvastuuohjelma

Tiiviisti Nordic Morningin strategiaan kytkeytyvän yritysvastuuohjelman perustana ovat arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus.

GRI-taulukko » 

Tutustu yritysvastuuohjelmaamme »

Riskienhallinta

Ihmiset

Nordic Morning -konsernin olennaiset, muut kuin taloudelliset riskit liittyvät henkilöstöön. Tällaisia riskejä ovat:

  • Avainhenkilöiden, johtajien, asiantuntijoiden tai läheisesti avainasiakkaiden kanssa työskentelevien henkilöiden lähteminen yrityksen palveluksesta.
  • Pätevien työntekijöiden rekrytoinnin haasteet, erityisesti viestinnän eri alojen asiantuntijoiden ja liiketoiminnan kehittämiseen kykenevien johtajien rekrytointi.
  • Epäonnistuminen avainhenkilöiden sitouttamisessa.
  • Painotuotannon työtapaturmariskit, kuten onnettomuudet, kemialliset vuodot tai tulipalot tuotantolaitoksissa.

Hallitsemme henkilöstöön liittyviä riskejä noudattamalla hyvää henkilöstöpolitiikkaa sekä panostamalla työntekijöiden ja johdon kehittämiseen. Kiinnitämme huomiota työntekijöiden sitouttamiseen ja rekrytointiin. Ylläpidämme hyvää, mahdollisimman avointa tiedonkulkua ja edistämme työntekijöiden osallistumista liiketoiminnan kehittämiseen.

Ympäristö

Tulipalo tai kemiallinen vuoto Nordic Morningin tuotantolaitoksessa voi vahingoittaa lähiympäristöä. Muut ympäristöriskimme arvioimme vähäisiksi. Ympäristöriskejä hallitaan pääasiassa erilaisten ympäristöjohtamisjärjestelmien avulla, kuten esimerkiksi noudattamalla ISO14001-standardia; Nordic Morningin tuotantolaitokset noudattavat ympäristöjohtamisjärjestelmissä määriteltyjä toimintatapoja mahdollisten ympäristölle vaarallisten tilanteiden ja onnettomuuksien tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Auktorisoidut kolmannet tahot tarkastavat järjestelmien noudattamisen vuosittain. Nordic Morningin yritykset arvioivat ja testaavat säännöllisesti hätätilavalmiutensa ja toimintatapansa hätätilanteissa.

Ilmastonmuutos

Ilmastonmuutos ei ole merkittävä riski Nordic Morningin liiketoiminnalle lähitulevaisuudessa, sillä sen vaikutukset ovat olleet vähäisempiä pääasiallisella markkina-alueellamme Pohjoismaissa kuin muualla maailmassa. Ilmastonmuutoksen torjuminen on kuitenkin tärkeässä asemassa yritysvastuuohjelmassamme, sillä ilmastonmuutos on suurin yksittäinen uhka kestävälle kehitykselle maailmanlaajuisesti.

Olemme onnistuneet vähentämään ilmastovaikutustamme merkittävästi vuodesta 2008 lähtien, jolloin aloimme selvittää vaikutustamme ilmastonmuutokseen. Vuonna 2009 ryhdyimme toimenpiteisiin hiilidioksidipäästöjemme vähentämiseksi ja aloimme kompensoida osan päästöistä. Lisätietoa ympäristövastuu-osiossa.

Riskien arviointi

Konsernin johto on vastuussa yritysvastuuseen liittyvien riskien hallinnasta ja niihin reagoimisesta. Nordic Morningin hallitus on hyväksynyt johdon käyttämät riskienhallintamenetelmät. Johdon tehtävänä on arvioida riskien todennäköisyys ja merkitys. Myös konsernin hallitus seuraa ja arvioi merkittäviksi luokiteltuja riskejä.

Hallinnointi

Nordic Morningissa yritysvastuuta johtaa toimitusjohtaja. Konsernin viestintäjohtaja vastaa yritysvastuun kehittämisestä, viestinnästä ja raportoinnista yhdessä CRI-työryhmän (Corporate Responsibility Initiative) kanssa, johon kuuluvat edustajat taloushallinnosta, henkilöstöhallinnosta ja pohjoismaisesta ympäristövastuutyöryhmästä. Viestintäjohtaja raportoi CRI-työryhmän toiminnasta Nordic Morningin toimitusjohtajalle ja konsernin johtoryhmälle.

Nordic Morningin yritysvastuu perustuu tunnustettuihin menettelytapoihin ja ohjeisiin. Noudatamme kansainvälisten eettisten standardien, kuten YK:n Global Compact -ohjelman ja iso 14001 -ympäristöjohtamisstandardin periaatteita. Raportointimme vastaa Suomen valtionyhtiöiden yritysvastuuraportoinnille vuonna 2011 annettuja suosituksia ja verojalanjäljen osalta vuonna 2014 annettuja ohjeita.

Arvot

Nordic Morningin arvot, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus ohjaavat toimintaamme suhteessa toimintaympäristöömme ja sidosryhmiimme konsernin kaikilla tasoilla.

Liiketoiminnan ja toimintatapojen jatkuva uudistaminen on meille olennaisen tärkeää, koska toimimme nopeasti muuttuvalla viestinnän alalla.

Kunnioitus merkitsee ennen muuta työtovereiden, asiakkaiden, yhteistyökumppaneiden ja kenen tahansa muun kohtaamamme ihmisen, hänen työnsä ja osaamisensa kunnioittamista.

Nordic Morningin hallituksen ja sen valiokuntien sekä konsernin johdon ensisijaisena tavoitteena on harjoittaa vastuullista liiketoimintaa. Noudatamme lakia ja olemme avoimia ja läpinäkyviä kertoessamme liiketoiminnastamme.

Raportointi

Nordic Morning pyrkii konsernin hallinnoinnissa ja raportoinnissa rehellisyyteen, läpinäkyvyyteen ja luotettavuuteen. Kerromme esimerkiksi toimitusjohtajan ja muun ylemmän johdon palkitsemisen perusteet.

Ulkopuolisten tahojen tarkastukset ja selvitykset auttavat ylläpitämään avoimuutta. Nordic Morningin tuotantoyritykset julkaisevat vuosittain ympäristöraportit ja viranomaisille tarkoitetut raportit.

Osallistumme vapaaehtoisesti useisiin ympäristöohjelmiin, jotka edellyttävät raportointia kolmansille tahoille. Näitä ovat ISO14001 -ympäristöjärjestelmä, Pohjoismainen ympäristömerkki ja WWF:n Green Office -ohjelma. Kolmannet tahot myös tarkistavat ympäristölaskelmiamme.

Tavoitteenamme on, että rehellisyys, läpinäkyvyys ja luotettavuus toteutuvat myös yhteistyössä sidosryhmiemme kanssa. Edellytämme yhteistyökumppaneilta vastuullisuutta omassa liiketoiminnassaan.

Rikkomusten raportointi

Nordic Morningin jokaisella työntekijällä on mahdollisuus tuoda esiin epäilyksensä rikkomuksista omassa työyhteisössään, kuten esimerkiksi epärehellisestä tai epäeettisestä toiminnasta tai lain rikkomisesta ilman pelkoa syrjinnästä tai kiusaamisesta.

Nordic Morning -konsernin yhtiöissä rikkomusasioita voidaan käsitellä joko yhteistyötoimikunnissa, joissa jokaista henkilöstöryhmää edustaa ryhmän keskuudestaan valitsema luottamushenkilö tai muissa työnantajan ja työntekijän säännöllisissä kokouksissa. Jokainen voi kertoa rikkomuksista myös konsernin toimitusjohtajalle.

Raportointi

Nordic Morningin yritysvastuuraportti koskee tilikautta 1.1.–31.12.2014 ja käsittää emoyhtiö Nordic Morning Oyj:n ja sen täysin omistamat tytäryhtiöt.

Nordic Morningin osakkuusyhtiöt ovat mukana konsernitilinpäätöksessä, mutta Nordic Morning ei johda niiden yritysvastuuta.

Raportoimme yritysvastuusta vuosittain vuosikertomuksessa. Edellinen yritysvastuuraportti julkaistiin helmikuussa 2014. Raportointi perustuu alunperin vuonna 2010 laadittuun yritysvastuuohjelmaan, jossa on otettu huomioon liiketoimintamme taloudelliset, sosiaaliset ja ympäristövaikutukset sekä raportista kiinnostuneet sidosryhmät. Yritysvastuuohjelmaa päivitetään tarpeen mukaan vuosittain.

Nordic Morningin yritysvastuuraportointi noudattaa Suomen valtion omistamien listaamattomien yhtiöiden yritysvastuun raportointimallia (Valtioneuvoston periaatepäätös omistajapolitiikasta 3.11.2011, Liite 3) ja kansainvälisen Global Reporting Initiative (GRI) -ohjeiston G 3.0-versiota. Henkilöstölukujen laskennassa on noudatettu Kirjanpitolautakunnan yleisohjetta toimintakertomuksen laatimisesta.

Raporttia ei ole varmennettu. Olemme itse arvioineet ja PricewaterhouseCoopers Oy on tarkistanut, että raportointi vastaa GRI:n soveltamistasoa C. Tutustu GRI –taulukkoon.

Tämän raportin Strategia, Liiketoiminta ja Talousinfo -osioissa on tietoa konsernin taloudesta, organisaatiosta, omistuksesta, hallinnoinnista ja yhtiöistä sekä vuoden 2014 aikana tapahtuneista muutoksista.

Lisätietoa

Annika Linna
Vice President, viestintä ja yritysvastuu
annika.linna@nordicmorning.com
puh. 020 450 2600

GRI-taulukko »

Liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vahvasti Pohjoismaissa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat  Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, KliKKi AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö 
BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa.

Lue lisää »

Editorial Communication

Sisältö jokaisen brändin sydämessä

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa.

Lue lisää »

Publishing

Merkityksellistä sisältöä ja taitoa

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa.

Lue lisää »

Print & Distribution

Tehokkuuttaa kohdennettuun markkinointiin

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

Lue lisää »