Toimimalla vastuullisesti
lisäämme asiakkaidemme
vastuullisuutta

Haluamme olla viestinnän edelläkävijöitä

Nordic Morningin yritysvastuuohjelma muodostuu kolmesta osa-alueesta: taloudellisesta, sosiaalisesta ja ympäristövastuusta. Arvomme, uudistaminen, kunnioitus ja vastuullisuus, tukevat konsernin strategiaan tiiviisti integroitua yritysvastuuohjelmaa.

Yritysvastuuohjelma kehitettiin alunperin vuonna 2010. Tärkeä osa kehitystyötä oli sidosryhmien odotusten selvittäminen; työntekijöiden odotuksista saatiin tietoa henkilöstökyselystä ja konserniyhtiöiden johdon odotuksia selvitettiin haastattelemalla.

Yritysvastuunäkökohdat

Päätimme Nordic Morningin yritysvastuunäkökohdat osana yritysvastuuohjelman kehitysprojektia alunperin vuonna 2010. Samalla valitsimme niistä meille tärkeimmät, joissa tavoitteenamme on edelläkävijyys.

Pyrimme olemaan edelläkävijöitä viestinnän kehittämisessä, vastuullisuustietoisuuden lisäämisessä, ympäristövastuussa, työntekijöiden sitouttamisessa ja houkuttelemisessa, hyvän johtajuuden kehittämisessä ja monimuotoisuuden edistämisessä.

Arviointi vuosittain

Arvioimme yritysvastuunäkökohdat vuosittain. Loppuvuonna 2014 päätimme, että vuonna 2010 valitut näkökohdat ovat edelleen meille olennaiset, emmekä lisänneet tai jättäneet pois mitään.

Edelläkävijyysnäkökohtien lisäksi erityisen tärkeitä ovat ne, joissa pyrimme olemaan pro-aktiivisia suhteessa sidosryhmiimme: haluamme olla luotettava kumppani, kehittää avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, jakaa tietoa, tarjota henkilöstölle mahdollisuuksia urakehitykseen ja osaamisen kehittämiseen sekä edistää henkilöstön työn ja vapaa-ajan tasapainoa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu yritysvastuunäkökohtien merkitystä sidosryhmillemme ja niiden vaikutusta Nordic Morningiin. Näkökohtien valinnan sekä niiden merkitysten ja vaikutusten arvioinnin ovat tehneet yhteistyössä konsernin yritysvastuutyöryhmä (CRI-ryhmä), toimitusjohtaja ja konserniyhtiöiden johto.

Yritysvastuunäkökohdat

 

Sidosryhmät

Nordic Morningin keskeiset sidosryhmät ovat henkilöstö, asiakkaat, omistaja Suomen valtio, yhteistyökumppanit, kilpailijat, ammattiliitot, palvelujemme ja tuotteidemme loppukäyttäjät, kansalaisjärjestöt ja laajasti ymmärrettynä koko yhteiskunta.

Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa on olennainen osa Nordic Morningin yritysvastuuta ja liiketoimintaa. Menestyäksemme ja kehittyäksemme yrityksenä, ammattilaisina, työnantajana ja yhteistyökumppanina, meidän on kuunneltava sidosryhmiämme herkällä korvalla.

Vuonna 2013 perustimme viestintäblogin #801. Vähintään kaksi kertaa kuukaudessa ilmestyvässä blogissa käsitellään asiakkaillemme olennaisia viestinnän haasteita. Aloimme myös käyttää Linkediniä ja Facebookia sidosryhmäviestinnässä. Konsernin virallinen yhteinen kieli on englanti, mutta jaamme verkkosivustolla tietoa myös suomeksi ja  ruotsiksi.

Olemme määritelleet “Eettisen toiminnan ja periaatteet” yhdeksi yritysvastuumme tärkeimmistä näkökohdista. Vuonna 2012 laadimme Nordic Morningin Eettiset toimintaohjeet. Ohjeissa on määritelty ne eettiset periaatteet, joita jokaisen Nordic Morning -konsernissa työskentelevän on noudatettava päivittäisessä työssään ja suhteessa työtovereihin, alaisiin, asiakkaisiin, yhtiöön, yhteistyökumppaneihin ja muihin sidosryhmiin. Eettiset toimintaohjeet koskevat myös yhteistyökumppaneitamme.

Vuonna 2013 viestimme Eettiset toimintaohjeet henkilöstölle. Ohjeista keskusteltiin laajasti pienryhmissä jokaisessa konserniyhtiössä. Keväällä 2014 perustimme henkilöstön käyttöön verkkotyökalun, joka helpottaa eettisiin toimintaohjeisiin perehtymistä.

Joulukuussa 2014 julkistimme yhteiset toimintatapamme, joilla edistetään hyvää työyhteisöä ja liiketoiminnan menestystä. 

Vuonna 2014 asiakkaille ja muille sidosryhmille myytiin tuotteita ja palveluita 114,6 milj. eurolla (123,6 milj. eurolla) ja toimittajilta ostettiin tuotteita ja palveluita 56,6 milj. eurolla (65,6 milj. euroa).

Nordic Morning loi taloudellista hyötyä sidosryhmilleen yhteensä 51,1 milj. euroa (52,2 milj. euroa), josta suurin osa, 45,7 milj. euroa (48,4 milj. euroa), kohdistui henkilöstölle palkkoina, eläkkeinä ja sosiaalikuluina.

Työntekijät

Yksi tärkeimpiä yritysvastuunäkökohtiamme on hyvä johtajuus, johon liittyvät läheisesti myös kaksi muuta erittäin tärkeinä pitämäämme näkökohtaa: hyvä työnantajuus sekä parhaiden työntekijöiden houkutteleminen ja sitouttaminen.

HR strategiamme tähdentää johtamisen, osaamisen, sitoutumisen ja hyvinvoinnin merkitystä. Tavoitteenamme on nostaa johtamisen tasoa konsernissa, jotta voimme paremmin tukea työntekijöiden hyvinvointia ja vahvistaa heidän sitoutumistaan. Tähän liittyen määrittelimme Nordic Morning -johtajan tärkeimmät taidot ja kyvyt.

Keväällä 2014 päättyi ensimmäinen Nordic Bond 001 -ohjelma nuorille potentiaalisille johtajille ja marraskuussa 2014 käynnistyi Nordic Bond 002 -ohjelma, jossa keskitytään asiakaspalvelutaitojen kehittämiseen. 

Konsernin johtoryhmässä syksyllä 2013 toteutettu kehitysohjelma käynnistettiin tytäryhtiöiden johtoryhmissä keväällä 2014. Syksyllä johtamisen kehitysohjelma ulotettiin myös muille esimiehille.

Osana johtamisen kehittämistyötä Nordic Morning -konsernissa on määritelty johtamisprofiili, joka muodostuu 12 toimintatavasta. Liiketoimintaosaamisella on tärkeä merkitys, mutta myös tunneälyllä ja ihmisten johtamistaidoilla on huomattava painoarvo. Lue lisää johtajuuden kehittämisestä vuonna 2014 Sosiaalisen vastuun -osiosta.

Haluamme tarjota jokaiselle työntekijälle mahdollisuuden sekä henkilökohtaiseen että ammatilliseen työssä kehittymiseen. Aloitimme vuonna 2013 yrityskohtaiset osaamisen kehittämisohjelmat kaikille työntekijöille. Roolien ja osaamisten määrittely saatiin päätökseen vuonna 2014. Keväällä osana strategiatyöskentelyä tunnistettiin yhtiöiden strategiset kyvykkyydet ja roolit. Henkilöstösuunnittelu ja kehittäminen toteutetaan jatkossa erityisellä huolella näiden roolien osalta.

Intranetimme Plaza on keskeinen vuoropuhelun foorumi. Plaza edistää yhteenkuuluvutta ja yhdistää ihmisiä yli maa- ja yhtiörajojen.

Vuonna 2014 vähintään yhden kehityskeskustelun esimiehen kanssa kävi 77,5 prosenttia konsernin henkilöstöstä (2013: 68 %).

Teemme kerran vuodessa koko konsernin kattavan henkilöstökyselyn. Vuonna 2014 kyselyyn vastasi 76 prosenttia henkilöstöstä (2013: 77 %).

Asiakkaat

Nopeasti kehittyvällä viestinnän alalla asiakkaiden odotukset muuttuvat usein. Jatkuva vuoropuhelu asiakkaiden kanssa kuuluu liiketoimintamme perusluonteeseen. Konserniyhtiöissä keskustellaan päivittäin asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja odotuksistaan. Suurin osa Nordic Morningin konserniyhtiöistä tekee vuosittain asiakastyytyväisyystutkimuksen.

Nordic Morning -aamiaistilaisuutemme Suomessa ja Ruotsissa nostavat esiin ajankohtaisia viestinnän ilmiöitä. Tilaisuudet palvelevat ensisijaisesti asiakasmarkkinointia, mutta esiintyjien videohaastattelut julkaistaan myös Youtubessa, missä kuka tahansa voi ne katsoa.

Vuonna 2013 aloimme toimia aktiivisemmin sosiaalisessa mediassa vahvistaaksemme vuorovaikutusta asiakkaidemme ja muiden sidosryhmiemme kanssa. Perustimme blogi #801:n, jossa julkaisemme vähintään kaksi kertaa kuussa  omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kirjoituksia ajankohtaisista viestinnän ilmiöistä. Viestimme sidosryhmiemme kanssa myös Linkedinissä, Facebookissa ja Twitterissä.  

Markkinatutkimukset tukevat vuorovaikutusta asiakkaiden kanssa. Suomessa käytämme hyväksi pääasiassa Markkinoitiviestinnän Toimistojen Liiton, Viestinnän keskusliiton ja TNS Gallupin tutkimustietoa ja Ruotsissa IRM:n (Institutet för Reklam- och Mediestatistik) tuottamaa tietoa.

Omistaja

Emoyhtiö Nordic Morning Oyj:n omistaa Suomen valtio. Omistajan edustaja on Nordic Morningin hallituksen jäsen. Omistaja saa säännöllisesti tietoa liiketoiminnastamme myös erilaisten taloudellisten raporttien muodossa.

Jäsenyydet ja sertifikaatit

Jäsenyydet

Nordic Morning on jäsenenä useissa yritystoimintaa ja viestinnän toimialaa edistävissä organisaatioissa Suomessa ja Ruotsissa. Näistä tärkeimpiä ovat Suomessa Markkinointiviestinnän Toimistojen Liitto, Viestinnän Keskusliitto, Suomen Markkinointiliitto, Suomen Kustannusyhdistys, Helsingin seudun kauppakamari ja Finpro. Ruotsissa olemme jäsenenä mm. Suomalais-ruotsalaisessa kauppakamarissa ja Sveriges Marknadsförbundissa.

Nordic Morning on jäsenenä Finnish Business & Society ry:ssä (FiBS), jonka tarkoituksena on edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti vastuullista yritystoimintaa Suomessa.

Edita Bobergs AB on mukana YK:n Global Compact 
-aloitteessa. Siinä yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan ihmisoikeuksia, työlainsäädäntöä, ympäristöä ja korruption vastaista toimintaa koskevia kansainvälisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatetta.

Edita Prima Oy on Pakkausalan ympäristörekisterin (PYR) jäsen.

Edita Bobergs AB on ruotsalaisen pakkausalan organisaation REPA:n jäsen. 

Sertifikaatit

Ilmastoneutraalia liiketoimintaa

Konsernin yhtiöistä ilmastoneutraaleja vuonna 2014 olivat Edita Prima Oy ja Edita Bobergs AB.

Nämä yhtiöt ovat vähentäneet toimintansa aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja kompensoivat jäljelle jäävät päästöt rahoittamalla YK:n puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.

Vihreät toimistot

Yli 80 prosenttia Nordic Morningin toimistotyöntekijöistä työskentelee WWF:n Green Office -kriteeristön mukaan sertifioiduissa toimistoissa.

Pohjoismainen ympäristömerkki

Edita Priman tuotantolaitos Helsingissä ja Edita Bobegsin tuotantolaitos Falunissa Ruotsissa ovat Joutsenmerkittyjä. Niissä painotuotannon ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko tuotantoketjun laajuudelta. Käytettävät materiaalit ja tuotantoprosessit vastaavat Joutsenmerkin vaatimuksia.

Ympäristöjohtamisen standardi

Edita Priman Helsingin ja Edita Bobergsin Falunin tuotantolaitoksen ympäristöjohtaminen vastaa ISO 14001-standardin vaatimuksia.

Metsien sertifiointi

Edita Prima on sertifioinut järjestelmänsä papereissa käytettävän puukuidun alkuperän jäljittämiseksi kansainvälisen Forest Stewardship Councilin (FSC) ja Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) -ohjelmien edellyttämällä tavalla. Edita Bobergs on sertifioinut kyseisen järjestelmänsä FSC:n edellyttämällä tavalla.

Edita Primalla ja Edita Bobergsillä on oikeus käyttää näitä paperin alkuperämerkkejä, jotka todistavat, että paperin valmistuksessa käytetty puukuitu on peräisin sosiaalisesti, ekologisesti ja taloudellisesti vastuullisesti hoidetusta metsästä.