Ihmiset ovat tärkein
voimavaramme

Sosiaalinen vastuu 2014

Annika Parkkonen, HR-johtaja, Nordic Morning Oyj

”Me kaikki voimme kokea olevamme osa eteenpäin liikkuvaa organisaatiota, joka pystyy vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin.”

Parempaa johtamista, parempaa työntekoa

Johtamisen kehittäminen on Nordic Morning -konsernin HR-strategian tärkeä painopiste, johon keskityttiin erityisesti vuonna 2014. Hyvä johtaminen luo olosuhteet koko henkilöstön hyvinvoinnille. Arkisessa työssä tulokset näkyvät parempana ja yhdenmukaisempana johtamistapana.

Konsernin johtoryhmässä syksyllä 2013 toteutettu kehitysohjelma käynnistettiin tytäryhtiöiden johtoryhmissä keväällä 2014. Ohjelma perustui konsernin johtamismalliin. Syksyllä johtamisen kehitysohjelma ulotettiin johtoryhmien ulkopuolisille esimiehille. Viisipäiväiseen valmennusohjelmaan osallistui yhteensä 35 esimiestä Suomessa ja Ruotsissa. Osana valmennusta toteutettiin 360-asteen palaute, joka pohjasi konsernin johtamismalliin. Valmennusohjelma päättyy talvella 2015.

Keväällä 2013 käynnistetty puolitoistavuotinen kehitysohjelma Nordic Bond 001 nuorille potentiaalisille esimiehille päättyi keväällä 2014. Ohjelman loppupuolella ryhmä laati ehdotuksen innovaatiokulttuurin kehittämisestä konsernissa. Ehdotus toteutettiin ja konsernin lanseerasi syksyllä Innovation Award-kilpailun.

Toinen puolitoistavuotinen Nordic Bond 002 -ohjelma käynnistyi marraskuussa 2014. Ohjelmassa paino on asiakasrajapinnassa tarvittavien taitojen kehittämisessä. Ryhmään valittiin 15 osallistujaa yhdeksästä eri konserniyhtiöstä.

Roolien ja osaamisten määrittely saatiin päätökseen vuonna 2014. Keväällä osana strategiatyöskentelyä tunnistettiin yhtiöiden strategiset kyvykkyydet ja roolit. Henkilöstösuunnittelu ja kehittäminen toteutetaan jatkossa erityisellä huolella näiden roolien osalta.

Syksyn päätteeksi käynnistyi viestintä yhteisistä toimintatavoista. Toimintatavoilla pyritään kannustamaan jokaista toimimaan työssään tavalla, joka edistää hyvää työyhteisöä sekä yksilön ja yrityksen menestymistä. Tavoitteena on rakentaa organisaatiokulttuuria, jossa jokaisen on innostavaa tehdä töitä. Talvella 2015 lanseerataan toimintatapoihin liittyvä sosiaalinen peli.

Vastuullinen yritys saa parhaat työntekijät

Malin Lindfors Speace, konsultti, Ethos International: 

"Lahjakkaimmat työntekijät hakeutuvat yrityksiin, joilla on vastuullinen maine."

Lue lisää »

Maaottelua hyvässä hengessä

Annika Parkkonen, henkilöstöjohtaja, Nordic Morning:

"Ruotsalaisten ja suomalaisten välillä on yllättävän isoja kulttuurieroja. Erilaisuus on silti voimavara, konfliktienkin uhalla. Se rikastuttaa ryhmiä ja tuo diversiteettiä."

Lue lisää »

Hyvää tekevä työpaikka

Jukka Sundquist, toimitusjohtaja, Klikkicom:

"Hyväntekeväisyydestä on tullut Klikille itsestäänselvyys. Tempaukset ja tapahtumat lisäävät työntekijöiden yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä auttavat ymmärtämään paremmin heikompiosaisten todellisuutta."

Lue lisää »

Mahis tarjoaa nuorille mielekästä tekemistä ja onnistumisen kokemuksia

Annika Linna, viestintäjohtaja, Nordic Morning:

"Meille viestintäkonsernina Nuorten Akatemian Mahis-toiminta on tilaisuus innostaa nuoria viestinnän pariin ja tukea heitä omalla osaamisellamme."

Lue lisää »

HR strategia

Johtaminen

Tavoitteemme on nostaa esimiestyömme tasolle, joka tukee henkilöstön hyvinvointia ja sitoutumista yhtiöön.

Johtajan tulee osata asettaa selkeitä tavoitteita ja tukea työntekijöitä niiden saavuttamisessa. Hän tarvitsee myös kykyä ja rohkeutta tehdä päätöksiä, organisoida ja delegoida sekä tukea työntekijöitä näiden kehittymisessä.

Osaaminen

Tavoitteemme on, että jokaisella Nordic Morningin työntekijällä on mahdollisuus kehittyä osaajana ja sen ansiosta suoriutua tehtävistään hyvin nyt ja tulevaisuudessa.

Tarvittaessa teemme henkilökohtaisen kehityssuunnitelman. Tiimi- tai yhtiökohtaiset osaamisen kehittämishankkeemme perustuvat yhtiön liiketoimintatavoitteiden vaatimaan osaamistasoon sekä liiketoimintastrategian tarpeisiin kehittää osaamista pidemmällä aikavälillä.

Sitoutuminen

Tavoitteemme on, että jokainen Nordic Morningin työntekijä kokee työnsä mielekkääksi ja tuntee tulevansa palkituksi hyvästä työsuorituksesta.

Haluamme voittaa jokaisen työntekijämme sydämen ja ymmärtää mahdollisimman hyvin, mitkä asiat vaikuttavat eniten työntekijän sitoutumiseen Nordic Morningiin.

Hyvinvointi

Tavoitteemme on, että jokainen työntekijämme voi hyvin ja viihtyy työssään, eikä kukaan jää joukon ulkopuolelle.

Henkilöstömme fyysistä hyvinvointia tuemme tarjoamalla turvallisen ja asianmukaisen työympäristön sekä mahdollisuuden työkunnon ylläpitämiseen. 

Toimintatapamme

Intohimo menestyä

Meillä on myönteinen asenne sujuvaa työskentelyä ja tavoitteiden saavuttamista kohtaan. Kehitämme asioita oma-aloitteisesti.

Avoimuus ja asioiden jakaminen

Haluamme ymmärtää muita, tehdä yhteistyötä ja olla osa tiimiä.

Innostus oppia ja kehittää uutta

Olemme uteliaita. Haluamme oppia tuntemaan asiat, ihmiset ja haasteet paremmin. Haluamme myös kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa nykyisiä toimintatapoja sekä olla avoimia uusille toimintatavoille.

Asiakkaiden menestyksen edistäminen

Haluamme palvella asiakkaita ja muita sidosryhmiä, ja täyttää heidän tarpeensa. Keskitämme omat voimavaramme asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen ja täyttämiseen.

Henkilöstön sukupuolijakauma

Työsuhteen mukainen jakauma

Henkilöstön ikäjakauma liiketoiminta-alueittain

Liiketominta-aluealle 30 vuotta30-50 vuottayli 50 vuotta
Marketing Services 22% 62% 16%
Editorial Communication 8% 78% 14%
Publishing 10% 64% 26%
Print & Distribution 7% 56% 38%
Muut 15% 36% 49%