Medarbetarna är vår
viktigaste resurs

Socialt ansvar 2014

Annika Parkkonen, HR-chef, Nordic Morning Abp

"Vi kan alla uppleva att vi är en del av en organisation som är på väg framåt och som kan svara mot framtida utmaningar."

Bättre ledarskap, bättre arbete

Ledarskapsutveckling är ett viktigt fokusområde inom Nordic Morning-koncernens HR-strategi och uppmärksammades särskilt under 2014. Gott ledarskap skapar förutsättningar för att personalen ska må bra i arbetet. I vardagen syns resultaten som ett bättre och enhetligare ledningssätt.

Det utvecklingsprogram som genomfördes inom koncernens ledningsgrupp hösten 2013 startade våren 2014 i dotterbolagens ledningsgrupper. Programmet utgick från koncernens ledarskapsmodell. Under hösten utökades utvecklingsprogrammet till att omfatta även chefer som inte hör till ledningsgrupperna. Totalt deltog 35 chefer i Finland och Sverige i den fem dagar långa utbildningen. Som ett led i arbetet genomfördes en 360 graders återkoppling som bygger på koncernens ledarskapsmodell. Programmet avslutas vintern 2015.

Det ett och ett halvt år långa utvecklingsprogrammet Nordic Bond 001 för unga potentiella chefer startade våren 2013 och avslutades våren 2014. Under den senare delen av programmet utarbetade deltagarna ett förslag till att utveckla en innovationskultur inom koncernen. Förslaget genomfördes och under hösten lanserade koncernen tävlingen Innovation Award.

Den andra upplagan av det 1,5-åriga Nordic Bond-programmet startade i november 2012. Fokus i programmet ligger på utvecklingen av de färdigheter som behövs i kundarbete. Till gruppen valdes 15 deltagare från nio olika koncernbolag.

Roll- och kompetensdefinitionen slutfördes under 2014. Under våren identifierades bolagens strategiska kompetenser och roller som ett led i strategiarbetet. Personalplaneringen och utvecklingen genomförs i fortsättningen särskilt noggrant för dessa roller.

Kommunikationen kring gemensamma handlingssätt startade under hösten. Med hjälp av handlingssätten eftersträvar koncernen att uppmuntra alla till att agera i arbetet på ett sätt som bidrar till en god arbetsgemenskap samt individens och företagets framgångar. Målet är att detta ska bygga vidare på en organisationskultur där det är inspirerande för alla att arbeta. Vintern 2015 lanseras ett socialt spel om handlingssätten.

Ett ansvarsfullt företag får de bästa medarbetarna

Malin Lindfors Speace, konsult, Ethos International:

"Ett företag med ansvarsfullt rykte får de bästa medarbetarna."

Läs mer »

En landskamp i god anda

Annika Parkkonen, HR chef, Nordic Morning:

"Olikheterna mellan finländare och svenskar är en resurs, även om det finns risk för konflikter. Olikheter är berikande, ger mångfald och kan resultera i nya kreativa möjligheter."

Läs mer »

En välgörande arbetsplats

Jukka Sundquist, vd, Klikkicom:

"Arbete med välgörenhet har blivit en självklarhet för Klikki. Hos medarbetarna ökar den här typen av evenemang känslan av samhörighet och hjälper till att bättre förstå situationen för människor i utanförskap."

Läs mer »

Meningsfulla aktiviteter och positiva erfarenheter

Annika Linna, kommunikationschef, Nordic Morning:

"Mahis-stöd hos De ungas akademi är ett ypperligt tillfälle vi kan inspirera unga till att börja arbeta med kommunikation och amtidigt stödja dem med hjälp av vårt eget kunnande."

Läs mer »

HR strategi

Ledarskap

Målet för ledarskapsstrategin är att lyfta chefsarbetet i Nordic Morning till en nivå som stöder personalens välbefinnande och engagemang i bolaget.

Ledaren behöver förmåga och mod att fatta beslut, organisera och att delegera samt stödja medarbetarna i deras utveckling.

Kompetens

Målet är att alla Nordic Morning-medarbetare ska ha möjlighet att utvecklas som experter och därmed klara av sina uppgifter bra, både nu och i framtiden.

Vid behov tar vi fram personliga utvecklingsplaner. Den kompetensnivå som krävs för att uppnå bolagets affärsmål och affärsstrategins behov av kompetensutveckling på längre sikt ligger till grund för utvecklingen av team- eller bolagsspecifika projekt.

Engagemang

Alla Nordic Morning-medarbetare ska uppleva att deras arbete är meningsfullt och att goda arbetsprestationer belönas.

Syftet är att kartlägga vilka faktorer som har störst inverkan på medarbetarnas engagemang i Nordic Morning.

Välbefinnande

Vårt mål är att alla medarbetare mår bra och trivs med sitt arbete och att ingen lämnas utanför gruppen.

Vi vill att medarbetare i koncernen ska ha god balans mellan arbete och fritid och ger bland annat bidrag till motionshobbyer enligt lokal praxis.

Våra gemensamma nyckelbeteenden

Passion for Success

Vi har en positiv attityd till att arbeta smidigt och överträffa målen. Vi utvecklar saker på eget initiativ.

Openness and Sharing

Vi vill förstå andra, samarbeta och vara en del av ett team.

Curiosity to Learn and Innovate

Vi är nyfikna. Vi vill lära oss mer om olika saker, människor och utmaningar. Vi vill även ställa frågor, ifrågasätta och utmana nuvarande handlingssätt och vara öppna inför nya handlingssätt.

Helping Customers Succeed

Vi vill betjäna kunder och andra intressentgrupper och svara upp mot deras behov. Vi koncentrerar våra resurser mot att förstå och svara upp mot kundernas behov.

Personalens könsfördelning

Anställningsform

Åldersfördelning inom personalen

Affärsområdeunder 30 år30-50 åröver 50 år
Marketing Services 22% 62% 16%
Editorial Communication 8% 78% 14%
Publishing 10% 64% 26%
Print & Distribution 7% 56% 38%
Andra 15% 36% 49%