Autamme asiakkaitamme menestymään

Liiketoiminta-alueet

Marketing Services

Vuonna 2014 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 37,1 (44,7) milj. euroa. Liikevaihtoa pienensivät läpilaskutuksen vähentäminen pääasiassa Klikki-konsernissa ja Ruotsin kruunun kurssin heikkeneminen. Citat AB:n liikevaihto pysyi lähes edellisvuoden tasolla, mutta Citat Oy:n liikevaihto laski asiakkaiden säästötoimenpiteiden vuoksi.

Liiketoiminta-alueen liiketappio oli -2,6 (1,1) milj. euroa. Tulosta heikensivät 3,3 (0,0) milj. euron liikearvon arvonalennukset. Klikki-konserni paransi tulostaan merkittävästi sekä Suomessa että Ruotsissa. Citat-yhtiöt tekivät tappiollisen tuloksen kummassakin maassa. Citat AB:n tulosta heikensivät liiketoiminnan rationalisoinnin kulut. Citat Oy:n heikko tulos johtui liikevaihdon pienenemisestä.

Liiketoiminta-alueella likvidoitiin konsernin kokonaan omistamat tytäryhtiöt Klikki AS maaliskuussa ja Klikki ApS toukokuussa. Likvidoiduissa tytäryhtiöissä ei ollut liiketoimintaa vuonna 2014.

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Citat Oy ja Klikkicom Oy Suomessa, Citat AB, Klikki AB, Mods Graphic Studio AB ja osakkuusyhtiö BrandSystems AB Ruotsissa ja Citat Ukraine LLC Ukrainassa. 

  20142013
Liikevaihto (M€) 37,1 44,7
Liikevoitto / -tappio (M€) -2,6 1,1
Henkilöstö (keskimäärin) 221 214

Integroitua markkinointiviestintää

Uuden sukupolven digimarkkinointia

Vaikuttavia kuvia ja älykkäitä ratkaisuja

Yhdistää osaamisen, prosessit ja resurssit

Editorial Communication

Vuonna 2014 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 11,4 milj. euroa (10,9 milj. euroa). Liikevaihtoa kasvattivat onnistuminen uusasiakashankinnassa ja keskittyminen asiakkaiden liiketoimintastrategiaa tukeviin palveluihin.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 0,7 milj. euroa ( 0,7 milj. euroa). Vaikka suhteellinen kannattavuus hiukan laski, säilyi tulos hyvällä tasolla kasvaneen liikevaihdon ja saavutettujen kustannussäästöjen ansiosta.

Liiketoiminta-alueeseen kuluu JG Communication AB Ruotsissa. 

  20142013
Liikevaihto (M€) 11,3 10,9
Liikevoitto / -tappio (M€) 0,7 0,7
Henkilöstö (keskimäärin) 73 75
Lue lisää liiketoiminnasta »

Publishing

Vuonna 2014 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 13,2 (14,4) milj. euroa. Liikevaihto laski eniten Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:ssä, jossa strategian mukaisesti luovuttiin avustusmäärärahahankkeista eikä uutta korvaavaa liiketoimintaa pystytty kasvattamaan suunnitellusti. Edita Publishing Oy:n uudet oppimateriaalit menestyivät hyvin, mutta tilaus- ja viestintäpalveluiden liikevaihto laski.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,5 (2,6) milj. euroa. Tulos sisälsi -0,2 (-0,1) milj. euroa kertaluonteisia eriä. Edita Publishing Oy:n tulos oli edellisvuotta parempi oppimaterien kasvun sekä kustannussäästöjen ansiosta. Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy:ssa toimintojen rationalisointi ja vaikeudet uusiasiakashankinnassa laskivat tuloksen tappiolliseksi..

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Edita Publishing Oy ja Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy Suomessa. 

  20142013
Liikevaihto (M€) 13,2 14,4
Liikevoitto (M€) 2,5 2,6
Henkilöstö (keskimäärin) 76 87
Lue lisää liiketoiminnasta »

Print & Distribution

Vuonna 2014 liiketoiminta-alueen liikevaihto oli 46,5 (53,0) milj. euroa. Liikevaihto laski Suomessa edellisvuodesta yli 16 prosenttia, mikä johtui pääasiassa yleispainotuotteiden kysynnän laskusta. Osoitteellisen suoramarkkinoinnin tuotanto pysyi edellisvuoden tasolla ja muuttuvaan dataan perustuvan markkinointiviestinnän tuotanto kasvoi. Ruotsin toimintojen liikevaihto laski noin viisi prosenttia erityisesti kruunun kurssin heikkenemisen takia. Vuonna 2013 tehty Edita Bobergs AB:n hankinta kasvatti liikevaihtoa Ruotsissa. Suomessa Seed Digital Median Oy:n hankinta lokakuussa vahvisti kohdennetun suoramarkkinoinnin liikevaihtoa sekä monikanavaisen asiakkuusmarkkinoinnin palveluita.

Liiketoiminta-alueen liikevoitto oli 2,5 (2,3) milj. euroa. Tulokseen sisältyy 3,9 (0,2) milj. euroa kertaluonteisia eriä arvionlisäveropalautuksista ja kiinteistön myynnistä. Tulos ilman kertaluonteisia eriä oli tappiollinen. Suomen toimintojen tulos oli voitollinen, mutta selvästi edellisvuotta huonompi. Ruotsissa kahden tuotantolaitoksen yhdistämisestä ja arkkipainokapasiteetin vähentämisestä aiheutuneet rationalisointikulut sekä uuden tuotantolaitoksen käynnistysvaikeudet painoivat tuloksen raskaasti tappiolliseksi.

Liiketoiminta-alueetta vahvistettiin 1.10.2014 ostamalla 100 prosenttia asiakkuusmarkkinointiin erikoistuneen Seed Digital Media Oy:n osakekannasta.

Vuonna 2014 liiketoiminta-alueeseen kuuluivat Edita Prima Oy ja Seed Digital Media Oy Suomessa sekä Edita Bobergs AB Ruotsissa.

  20142013
Liikevaihto (M€) 46,5 53,0
Liikevoitto / -tappio (M€) 2,5 2,3
Henkilöstö (keskimäärin) 253 253
Lue lisää liiketoiminnasta »

Konsernin hallinnointi

Hallinnointiperiaatteet 2014

Nordic Morning Oyj on Suomen valtion täysin omistama suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä ja soveltuvin osin julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevaa Corporate Governance -hallinnointikoodia.

Hallinnointiperiaatteet »

Hallitus 31.12.2014

Johtoryhmä 31.12.2014

MONIPUOLISIA VIESTINNÄN PALVELUITA

Asiakkuusmarkkinointi on
hyvää palvelua

Jesse Sandqvist, strategiajohtaja,
Seed Digital Media:

"Strateginen asiakkuusmarkkinointi-
suunnitelma auttaa löytämään oikeat asiakkaat ja kehittämään asiakassuhteita."

Lue lisää »

Tarinankerronnan edelläkävijä

Alexander Corneliusson,
Account Manager, Citat:

"Aivan uudenlaisia virtuaalitodellisuuslaitteita hyödyntävät Citat ja Nobel Biocare mullistavat luovaa tarinankerrontaa."

Lue lisää »

Parempaa
vuorovaikutusta

Aleksi Lampinen, toimitusjohtaja, Citat Oy: 

"Käyttökokemuksen on oltava miellyttävä ja sisältöjen helposti löydettävissä riippumatta päätelaitteesta tai kellonajasta."

Lue lisää »

Tehdään sisällöstä sosiaalista

Pixie Sartang, sosiaalisen median strategiajohtaja, JG Communication:

"Digitaalisessa ympäristössä markkinoinnin on herätettävä yleisön mielenkiinto silmänräpäyksessä. Yritysten on erotuttava muista ja oltava piirun verran muita kiinnostavampia."

Lue lisää »