Genom att agera ansvarsfullt hjälper vi våra kunder att bli mer ansvarsfulla

 

Vi vill vara föregångare inom kommunikation

Nordic Mornings program för företagsansvar innehåller tre delområden: ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljöansvar. Våra värdeord – förnyelse, respekt och ansvar – stödjer programmet, som också är integrerat i koncernens strategi.

Vi utvecklade vårt program för företagsansvar år 2010. En viktig del i utvecklingsarbetet var att ta reda på intressentgruppernas förväntningar. I en personalenkät ställdes frågor om medarbetarnas förväntningar, medan förväntningarna i koncernbolagens ledningar framkom genom intervjuer.

Våra kriterier på företagsansvar

Som en del i 2010 års utvecklingsprojekt för ett program för företagsansvar valde vi ut de mest relevanta kriterierna på företagsansvar, nämligen de där Nordic Morning vill vara föregångare när det gäller att utveckla kommunikation, öka medvetenheten om frågor som rör företagsansvar och att ta ansvar för miljön.

Vi vill även attrahera och kunna behålla medarbetare, utveckla ett gott ledarskap och arbeta för mångfald i koncernen.


Utvärderingen varje år

Vi utvärderar kriterierna varje år. Vid slutet av 2013 bestämde vi att de kriterierna vi valde 2010 fortfarande är väsentliga för oss. Vi varken lade till eller tog bort någonting. Förutom att vara en föregångare inom flera områden, vill vi ha en aktiv relation med våra intressentgrupper.

I det perspektivet är följande kriterier särskilt viktiga: Att vara en pålitlig partner, utveckla öppenhet och transparens, dela med oss av kunskap, erbjuda medarbetare möjlighet till karriärutveckling och kompetensutveckling samt främja medarbetarnas balans mellan arbete och fritid.

Vilken betydelse kriterierna har för våra intressentgrupper och hur de inverkar på Nordic Morning beskrivs i tabellen Kriterier på företagsansvar. Koncernens arbetsgrupp för företagsansvarsarbete (CRI-gruppen), verkställande direktören och ledningen i koncernbolagen valde ut kriterierna och deltog i utvärderingen av deras betydelse.

Kriterier på vår företagsansvar

 

Intressentgrupper

Nordic Mornings centrala intressentgrupper består av medarbetare, kunder, ägaren ( finska staten), samarbetspartners, konkurrenter, fackförbund, slutanvändare av våra tjänster och produkter, medborgarorganisationer och, i ett bredare perspektiv, hela samhället.

Dialogen med intressentgrupperna är en väsentlig del av Nordic Mornings arbete med företagsansvar och affärsverksamhet. Om vi ska vara framgångsrika och utvecklas som företag, yrkesmänniskor, arbetsgivare och samarbetspartner måste vi vara lyhörda för våra intressentgrupper.

År 2013 startade vi en blogg #801 om kommunikation. Minst vå gånger i månaden publicerar vi diskussioner om kommunikativa utmaningar som har relevans för våra kunder. Vi började även använda Linkedin och Facebook för att kommunicera med våra intressenter. Koncernens officiella gemensamma språk är engelska, men på vår hemsida informerar vi på engelska, svenska och finska.

Vi utvecklade vår interna kommunikation på intranätet Plaza genom att löpande publicera korta personporträtt av våra medarbetare och artiklar om koncernbolagens affärer.

Vi har definierat “Affärsetiska koden och etiska standarderna” som ett av våra viktigaste CR kriterier. År 2012 tog vi fram Nordic Mornings Affärsetiska kod. Koden innehåller de principer som varje medarbetare inom gruppen måste följa i sitt arbete och i relationer med kollegor, arbetsgivare, företaget, partners och andra intressenter. Affärsetiska koden gäller även för våra affärspartners.

Under 2013 presenterade vi Affärsetiska koden för personalen, och innehållet diskuterades i mindre grupper i alla företag inom koncernen. Vi har också skapat ett webbverktyg som hjälper våra medarbetare att lära sig mer om Affärsetiska koden.

I december 2014 publicerade vi våra gemensamma nyckelbeteenden för att främja en god arbetsgemenskap och en framgångsrik affärsverksamhet.

Under 2014 sålde vi produkter och tjänster till kunder och övriga intressentgrupper för 114,6 milj. euro (123,6 miljoner euro) och köpte varor och tjänster från leverantörer för miljoner 56,6 euro (65,6 miljoner euro).

Nordic Morning skapade ekonomisk nytta åt sina intressenter för sammanlagt 51,1 miljoner euro (52,2 miljoner euro), varav den största delen, 45,7 miljoner euro (48,8 miljoner euro), riktades till personalen i form av löner, pensioner och sociala avgifter.

Personal

Ett bra ledarskap är vårt viktigaste affärsetiska kriterium. Nästan lika viktigt är ”att vara en bra arbetsgivare” och ”att attrahera och behålla de bästa medarbetarna”.

Nordic Mornings HR-strategi betonar ledarskap, kompetens, engagemang och välbefinnande. Målet är att höja nivån på arbetsledningen inom Nordic Morning så att den stödjer de anställdas välbefinnande och deras lojalitet mot företaget. Vidare har vi definierat de viktigaste kompetenserna hos en Nordic Morning-chef.

Våren 2014 avslutades det första Nordic Bond 001-programmet för unga potentiella ledare och i november startade programmet Nordic Bond 002, med fokus på utvecklingen av kundservicefärdigheter.

Det utvecklingsprogram som genomfördes inom koncernens ledningsgrupp hösten 2013 fortsatte våren 2014 i dotterbolagens ledningsgrupper. Under hösten utökades utvecklingsprogrammet till att även omfatta andra chefer.

Som en del av utvecklingsarbetet har Nordic Morning-koncernen fastställt en ledarskapsmodell som innehåller 12 handlingssätt. Affärskompetens, emotionell intelligens och kunskaper i ledarskap är av stor betydelse. I fortsättning kommer chefsarbetet att utvärderas i relation till den nya ledarskapsprofilen. Läs mer om hur vi utvecklade ledarskapet i Socialt ansvar.

Vi vill erbjuda alla medarbetare möjligheter till både personlig och yrkesmässig utveckling i arbetet. År 2013 startade vi företagsspecifika kompetensutvecklingsprogram för samtliga medarbetare. Roll- och kompetensdefinitionen slutfördes under 2014. Under våren identifierades bolagens strategiska kompetenser och roller som ett led i strategiarbetet. Personalplaneringen och utvecklingen genomförs fortsättningsvis särskilt noggrant för dessa roller.

Intranätet Plaza är koncernens centrala forum för intern dialog med koncernens bolag, verksamma i olika länder. Samtidigt som Plaza främjar gemenskapen i koncernbolagen, sammanför webbplatsen Nordic Mornings medarbetare över bolags- och landsgränser.

Regelbundna informationsmöten och utvecklingssamtal är centrala verktyg i dialogen mellan ledning och personal. Under 2014 deltog 77,5 procent av medarbetarna i minst ett utvecklingssamtal med sin chef (68 procent 2013).

En gång om året genomförs en personalenkät som omfattar hela koncernen. År 2014 svarade 76 procent av personalen på enkäten (77 procent 2013).

Kunder

I en snabbt föränderlig kommunikationsbransch ändras kundernas förväntningar hela tiden. Löpande dialog med kunder är en mycket viktig del i vårt dagliga jobb. De flesta av koncernens bolag genomför årligen en kundundersökning för att ta reda på mer om vad kunderna har för behov och förväntningar.

Nordic Morning frukostseminarier i Sverige och Finland lyfter fram aktuella ämnen inom kommunikation. Syftet med evenemangen är i första hand att vara en kanal för marknadsföring, men de följs också upp på Youtube och Facebook i form av videointervjuer med talarna där vem som helst kan se dem.

Under 2013 bestämde vi oss för att bli mer aktiva i sociala medier för att stärka vår dialog med kunder och andra intressenter.Vi startade en bloggen #801 där vi minst två gånger i månaden publicerar inlägg från våra egna och utomstående experter om aktuella kommunikationsfenomen. Vi kommunicerar även med våra intressentgrupper via LinkedIn, Facebook och Twitter.

Marknadsundersökningar är ett viktigt verktyg för samverkan med kunderna. I Finland använder vi oss mest av undersökningsdata från Finlands reklamförbund, Mediernas centralförbund samt TNS Gallup och i Sverige främst av data som produceras av Institutet för Reklam- och Mediestatistik (IRM).

Ägare

Nordic Morning Abp är ett finländskt publikt aktieföretag som till hundra procent ägs av finska staten. En representant för ägare är ledamot i Nordic Mornings styrelse. Ägaren får även regelbunden information om vår affärsverksamhet i form av olika ekonomiska rapporter.

 

Medlemskap och certifikat

Medlemskap

Nordic Morning är medlem i flera organisationer som främjar företagsverksamhet och kommunikationsbranschen i Finland och Sverige.

I Finland är de viktigaste Marknadskommunikationsförbundet i Finland, Mediernas Centralförbund, Finlands Marknadsföringsförbund, Finlands Förlagsförening, Helsingforsnejdens handelskammare och Finpro. I Sverige är Nordic Morning medlem i bland annat Finsk-svenska handelskammaren och Sveriges Marknadsförbund.

Nordic Morning är medlem i Finnish Business & Society ry (FiBS), ett företagsnätverk vars syfte är att främja ekonomiskt, socialt och ekologiskt ansvarsfull företagsverksamhet i Finland.

Edita Bobergs AB medverkar i FN:s initiativ Global Compact. I initiativet förbinder företag sig att följa internationellt godkända verksamhetsprinciper gällande mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption.

Edita Prima Oy är medlem i Förpackningsbranschens Miljöregister (PYR).

Edita Bobergs AB är medlem i den svenska förpackningsorganisation REPA.

Certifikat

Klimatneutral affärsverksamhet

Klimatneutrala koncernbolag 2014 var Edita Prima Oy och Edita Bobergs AB.

De har minskat koldioxidutsläppen som deras verksamhet orsakar och kompenserat de återstående utsläppen genom att finansiera FN-övervakade projekt inom mekanismen för ren utveckling i Indien.

Gröna kontor

Över 80 procent av Nordic Mornings kontorspersonal arbetar på kontor certifierade enligt WWF:s Green Office-kriterier.

Det nordiska miljömärket

Edita Prima i Helsingfors i Finland och Edita Bobergs i Falun i Sverige är Svanenmärkta produktionsanläggningar. Tryckverksamhetens miljökonsekvenser har beaktats i hela produktionskedjan. De material och produktionsprocesser som används motsvarar Svanenmärkets krav.

Standard för miljöledning

Miljöledningen i produktionsanläggningarna i Edita Prima i Helsingfors och Edita Bobergs i Falun motsvarar kraven i standarden ISO 14001.

Certifiering av skogar

Edita Prima har certifierat sina system för att spåra ursprunget för träfibern som används i deras papper på det sätt som förutsätts i de internationella programmen Forest Stewardship Council (FSC) och Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC). Edita Bobergs har certifierat sina system på det sätt som förutsätts i FSC.

Tryckerierna har rätt att använda dessa ursprungsmärkningar för papper. Märkningarna intygar att träfibern som används vid papperstillverkningen härstammar från skogar som sköts på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt ansvarsfullt sätt.