Nordic Morningin yritysvastuu-
raportti 2014 on laadittu kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjeen vaatimusten mukaisesti. Raportin laajuus on GRI-suosituksen C-tasoa.

Oheisessa taulukossa on lueteltu ne GRI-suosituksen (G3) -indikaattorit, joiden mukaan raportti on laadittu. Lisäksi talukossa kerrotaan, mistä Nordic Morning 2014 -raportin osiosta indikaattoreita koskevat tiedot löytyvät sekä ilmoitetaan jokaisen indikaattorin raportointilaajuus.

Suositustason on tarkastanut kolmas osapuoli, PricewaterhouseCoopers Oy.

Vertailu GRI-suositukseen 2014

GRI-indikaattoriGRI:n sisältöRaportoituKommentti
Strategia ja analyysi
1.1 Toimitusjohtajan katsaus Kyllä
1.2

Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet
Toimitusjohtajan katsaus
Yritysvastuuohjelma
Ympäristövastuu

Osittain

Organisaation kuvaus: Strategia
2.1

Organisaation nimi

Kyllä
2.2 Tärkeimmät tuotteet, palvelut ja tavaramerkit Kyllä
2.3 Operatiivinen rakenne Kyllä
2.4 Organisaation pääkonttorin sijainti Kyllä
2.5 Toimintojen maantieteellinen sijainti Kyllä
2.6 Organisaation omistus ja juridinen muoto
Hallinnointiperiaatteet
Kyllä
2.7

Markkinoiden kuvaus
Liiketoiminta

Kyllä
2.8 Organisaation toiminnan laajuus
Talousinfo
Kyllä
2.9

Merkittävät muutokset organisaation koossa, rakenteessa tai omistuksessa raportointikaudella
Strategia
Toimitusjohtajan katsaus

Kyllä Ei merkittäviä muutoksia raportointikauden aikana
2.10

Raportointikaudella saadut palkinnot
Keskeiset tapahtumat

Ei palkintoja raportointikaudella.

Raportointiperiaatteet: Yritysvastuu
3.1 Raportointiajanjakso
 
Kyllä
3.2 Edellisen raportin ilmestymisajankoht
 
Kyllä
3.3 Raportointitiheys Kyllä
3.4 Yhteystiedot Kyllä
3.5 Raportin sisällön määrittely (olennaisuus, asiakokonaisuuksien priorisointi ja raporttia käyttävät sidosryhmät
Yritysvastuuohjelma
 
Kyllä
3.6 Raportin laskentarajat ja kattavuus
 
Kyllä
3.7 Erityiset rajoitukset raportin laajuudessa tai rajauksessa
 
Kyllä
3.8 Raportointiperiaatteet yhteisyritysten, tytäryhtiöiden, vuokrakohteiden, ulkoistettujen toimintojen raportoinnille ja tietojen vertailukelpoisuus Kyllä
3.9

Mittaus- ja laskentaperiaatteet

Osittain
3.10 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa Kyllä Ei aikaisemmista raporteista poikkeavaa tietoa
3.11 Merkittävät muutokset raportin kattavuudessa, rajauksissa tai mittausmenetelmissä Kyllä Ei merkittäviä muutoksia verrattuna edelliseen raportointikauteen
3.12 GRI-sisältövertailu Kyllä
3.13 Periaatteet ja käytäntö raportin ulkopuoliseen varmennukseen Kyllä

Hallintokäytännöt, sitoumukset ja vuorovaikutus
4.1 Organisaation hallintorakenne: Hallinnointiperiaatteet Kyllä
4.2 Hallituksen puheenjohtajan asema: Hallinnointiperiaatteet Kyllä
4.3 Hallituksen jäsenten riippumattomuus
Hallinnointiperiaatteet
Kyllä
4.4 Osakkeenomistajien ja henkilöstön vaikutusmahdollisuudet hallituksen toimintaan
Hallinnointiperiaatteet
Kyllä Ei henkilöstön edustajaa hallituksessa
4.5 Organisaation tulosten vaikutus hallituksen ja johdon palkitsemiseen: Hallinnointiperiaatteet Kyllä Ei määritelty yhteyttä yritysvastuuseen
4.6 Intressiristiriitojen ehkäiseminen hallitustyöskentelyssä: Hallinnointiperiaatteet Kyllä
4.7

Hallituksen jäsenten pätevyys strategisen johtamisen ja yhteiskuntavastuun alueilla
Hallinnointiperiaatteet
Hallitus

Osittain
4.8 Missio, arvot ja eettiset periaatteet
Yritysvastuu
Toimitusjohtajan katsaus
Kyllä
4.9 Hallituksen tavat seurata yhteiskuntavastuun johtamista, mukaan lukien riskienhallinta
Yritysvastuu
Riskienhallinta
Kyllä
4.10 Hallituksen oman toiminnan arviointi
Hallinnointiperiaatteet
Kyllä
4.11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen
Hallinnointiperiaatteet
Riskienhallinta
Kyllä
4.12 Sitoutuminen ulkopuolisiin aloitteisiin
Jäsenyydet ja sertifikaatit
Kyllä
4.13 Jäsenyydet järjestöissä, yhdistyksissä ja edunvalvontaorganisaatioissa
Jäsenyydet ja sertifikaatit
Kyllä
4.14 Organisaation sidosryhmät
Yritysvastuuohjelma
Kyllä
4.15 Sidosryhmien tunnistaminen ja valinta
Yritysvastuuohjelma
Kyllä
4.16 Sidosryhmävuorovaikutuksen muodot
Yritysvastuuohjelma
Kyllä

Taloudellisen vastuun indikaattorit: Taloudellinen vastuu 
Lähestymistapa taloudellisen vastuun johtamiseen
Taloudellinen vastuu
Hallinnointiperiaatteet
Kyllä
EC1* Taloudellisen lisäarvon luominen ja jakautuminen sidosryhmien kesken: Taloudellinen vastuu Kyllä
EC2* Ilmastonmuutoksen taloudelliset vaikutukset ja riskit sekä mahdollisuudet
Yritysvastuu
Ympäristövastuu
Osittain
EC3*

Eläkesitoumusten kattavuus
Hallinnointiperiaatteet
Tilinpäätös

Osittain Tilinpäätös 2014, liitetieto 27: Eläkevelvoitteet, s. 49
EC4* Valtiolta saatu taloudellinen tuki Kyllä Ei saatu tukea valtiolta raportointikaudella.

Ympäristövastuun indikaattorit: Ympäristövastuu
Lähestymistapa ympäristövastuun johtamiseen Kyllä
EN1* Materiaalien käyttö Kyllä
EN2* Kierrätysmateriaalien käyttö Osittain Pakkauslaatikot (59 tonnia 2014) ja kierrätyspaperi (12 tonnia 2014).
EN4* Välillinen energiankulutus

Osittain

EN5 Energiansäästötoimilla ja energiatehokkuudella saavutetut säästöt Osittain Edita Prima Oy:ssä on toteutettu seuraavat energiatehokkuutta lisäävät toimenpiteet:
Vuonna 2014 tuotannon paineilmakompressori vaihdettiin energiatehokkaampaan. Energian säästö vuodessa noin 175 MWh.
Vuonna 2014 toimistojen valaistus muutettiin LED-valaisimiin. Energian säästö vuodessa noin 90 MWh.
Vuonna 2011 tehdassalin valaistusjärjestelmä uusittiin. Energian säästö vuodessa noin 900 MWh.
EN6 Aloitteet ja toimet energiatehokkaiden tai uusiutuvalla energialla tuotettujen tuotteiden tai palveluiden kehittämiseksi Osittain Aloitteet on listattu kohdassa "Näin pienennämme hiilijalanjälkeä".
Ei raportoitu vähennyksiä energian tarpeessa
EN7 Aloitteet välillisen energiankulutuksen vähentämiseksi ja saavutettu vähennys energiankulutuksessa Osittain Aloitteet on listattu kohdassa "Näin pienennämme hiilijalanjälkeä".
EN8* Vedenotto Kyllä Nordic Morning käyttää vain kunnallista vettä.
EN16* Välittömien ja välillisten kasvihuonekaasujen kokonaispäästöt Kyllä
EN17* Muut merkittävät välilliset kasvihuonekaasupäästöt Kyllä
EN18 Aloitteet, toimet ja saavutukset kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi Osittain Konsernissa on toteutettu seuraavat kasvihuonekaasuja vähentävät toimenpiteet:
Vuonna 2009 Edita Prima Oy siirtyi käyttämään yksinomaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Laskennalliset CO2-päästöt vähenivät yli 1.900 tonnia vuodessa.
Vuonna 2012 Edita Prima Oy ja Edita Publishing siirtyivät käyttämään ilmastokompensoituja kuljetuspalveluja. Laskennalliset CO2-päästöt vähenivät yli 100 tonnia vuodessa.
EN22* Jätteiden kokonaismäärä jaoteltuna jätelajeittain ja käsittelymenetelmän mukaan Kyllä
EN26* Toimenpiteet tuotteiden ja palveluiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi Osittain Ei raportoitu vähennyksiä
EN28* Merkittävien ympäristölainsäädännön ja -säännösten rikkomiseen liittyvät sakot ja sanktiot Kyllä Ei sakkoja tai sanktioita raportointikaudella.
EN29 Merkittävät kuljetuksiin liittyvät ympäristövaikutukset Kyllä Hiilijalanjälkilaskelmaan sisältyy CO2-päästöt kuljetuksista.

Sosiaalisen vastuun indikaattorit*: Sosiaalinen vastuu, GRI-liite

*Klikkicom-konserni ei ole mukana seuraavien indikaattoreiden luvuissa: LA2, LA4, LA6, LA7, LA10 ja LA12

Lähestymistapa henkilöstövastuun johtamiseen Kyllä
LA1* Henkilöstön jakautuminen työsuhteen (koko-/osa-aikainen) ja työsopimuksen (vakituinen/määräaikainen) mukaan sekä alueittain Osittain Vakituiset työntekijät: Suomi 295, Ruotsi 356, Ukraina 22

Väliaikaiset työntekijät: Suomi 11, Ruotsi 11

LA2* Henkilöstön vaihtuvuuden kokonaismäärä ja osuus ikäryhmittäin, sukupuolen mukaan ja alueittain Osittain

Rekrytoituja: Suomi 26, Ruotsi 75, Ukraina 5
Työsuhde päättyi työntekijän aloitteesta: Suomi 44, Ruotsi 55, Ukraina 4
Työsuhde päättyi uudelleenjärjestelyjen seurauksena: Suomi 29, Ruotsi 41, Ukraina 1
Vaihtuvuuden kokonaismäärä: Suomi-0,41, Ruotsi 0,32, Ukraina 0,04
Lähteneiden sukupuolijakauma maittain (%): Suomi miehiä 50 %, naisia
50 %, Ruotsi miehiä 58 %, naisia 42 %, Ukraina miehiä 100 %.

LA4* Työehtosopimuksen piirissä olevien työntekijöiden osuus työvoimasta Osittain Suomi 66 %, Ruotsi 93 %, Ukraina 0 %
LA5* Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Kyllä

Ruotsi: 2 kk, jos enintään 25 työntekijää saatetaan irtisanoa, 4 kk, jos 26-100 työntekijää saatetaan irtisanoa, 6 kk, jos yli 100 työntekijää saatetaan irtisanoa.

Suomi: työnantajan täytyy lähettää työntekijöiden edustajille vähintää 5 pv aikaisemmin kirjallinen kutsu neuvotteluun aina, kun jokin suunniteltu organisatorinen muutos vaikuttaa suoraan työntekijöiden työhön. Mikäli muutos voi johtaa alle 10 työntekijän irtisanomiseen, neuvotteluaika on 2 viikkoa. Mikäli muutos voi johtaa yli 9 työntekijän irtisanomiseen, neuvotteluaika on 6 viikkoa.

LA6 Työsuojelutoimikunnissa edustetun henkilöstön osuus kokonaistyövoimasta Osittain Kaikissa yhtiössä on toimivat työsuojelutoimikunnat, joissa henkilöstönedustajien osuus on alle 25 % kokonaishenkilöstön määrästä.
LA7* Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, kuolemaan johtaneet tapaturmat Osittain

Sairauspoissaolojen osuus työtuntien kokonaismäärästä: Ruotsi 3,7 %,
Suomi 3,2 %, konserni 3,5 %
Pitkäaikaisten sairauspoissaolojen määrä (ei-maksetut): 14
Työtapaturmien määrä: Ruotsi 1, Suomi 2
LTIF1 (lost time injury frequency up to 1 day): Ruotsi 1,36, Suomi 1,83
LTIF3 (lost time injury frequency up to 3 days): Ruotsi 0, Suomi 1,83


LA10* Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Osittain

Suomi 10, Ruotsi 39, Ukraina 82, konserni 28

LA11 Osaamisen kehittämisen ja elinikäisen oppimisen ohjelmat
Sosiaalinen vastuu
Kyllä  
LA12 Kehityskeskustelujen ja suoritusarviointien piirissä oleva henkilöstö Kyllä 77,5 % konsernin koko henkilöstöstä oli käynyt kehityskeskustelun viimeisen 12 kuukauden aikana
LA13*

Hallintoelinten ja henkilöstöryhmien monimuotoisuus
Sosiaalinen vastuu

Osittain

Sukupuolijakauma, hallintoelimet:
Johtoryhmä: 4 miestä, 4 naista
Hallitus: 3 miestä, 3 naistaTuotevastuu
PR3*

Tuotteisiin ja palveluihin liittyvä pakollinen informaatio sekä merkittävien tuotteiden ja palvelujen osuus, joita vaatimukset koskevat
Ympäristövastuu

Osittain
PR5 Asiakastyytyväisyyteen liittyvät toimintakäytännöt ja asiakastyytyväisyyskyselyiden tulokset
Yritysvastuuohjelma
Osittain Ei raportoitu tutkimusten tuloksia* GRI-avainindikaattori