Nordic Morning-koncernens företagsansvarsrapport 2014 överenstämmer med de riktlinjer för rapportering som upprättats av Global Reporting Initiative (GRI). Vi redovisar för närvarande i enlighet med nivå C i GRI:s riktlinjer.

GRI innehållsindextabellen visar standardindikatorerna i de nuvarande GRI-riktlinjerna (G3) och var i rapporten eller i Nordic Mornings bokslut 2014 man kan hitta information om respektive område. I vilken omfattning vi rapporterar på varje indikator specifieras också.

PricewaterhouseCoopers Oy har bekräftat att vår rapport är på nivå C enligt GRI:s riktlinjer.

GRI indikatorGRI:s innehållRedovisadeAnmärkningar
Strategi och analys
1.1

Uttalande från organisationens högsta beslutsfattare
Vd har ordet

Ja
1.2 Beskrivning av huvudsaklig påverkan, risker och möjligheter
Vd har ordet
Företagsansvarsprogram
Delvis

Organisationsprofil: Strategi
2.1 Organisationens namn Ja
2.2 De viktigaste varumärkena, produkterna och/eller tjänsterna Ja
2.3 Organisationsstruktur Ja
2.4 Lokalisering av organisationens huvudkontor Ja
2.5 Verksamhetens geografiska läge Ja
2.6 Ägarstruktur och företagsform
Företagstyrning
Ja
2.7

Beskrivning av marknaderna
Verksamhet

Ja
2.8

Den redovisande organisationens storlek
Finansiella info

Ja
2.9

Väsentliga förändringar under redovisningsperioden beträffande storlek, struktur eller ägande
Vd har ordet
Strategi

Ja Det finns inga väsentliga förändringar under rapportperioden
2.10 Utmärkelser och priser som mottagits under redovisningsperioden
Viktiga händelser
Ja Inga utmärkelser eller priser under rapportperioden.

Information om redovisningen: Företegsansvar
3.1 Redovisningsperiod Ja
3.2 Datum för publiceringen av den senaste redovisningen Ja
3.3 Redovisningscykel Ja
3.4 Kontaktinformation Ja
3.5 Processer för definition av innehållet i redovisningen (väsentlighet, prioritering mellan områden i redovisningen och intressenter som använder redovisningen)
Företagsansvarsprogram
Ja
3.6 Redovisningens beräkningsunderlag och avgränsning Ja
3.7 Särskilda begränsningar för redovisningens omfattning och avgränsning Ja
3.8 Princip för redovisningen av joint ventures, dotterbolag, hyrda anläggningar och utlokaliserade verksamheter samt uppgifternas jämförbarhet Ja
3.9 Beskrivning av mätmetoder och beräkningsunderlag Delvis
3.10 Ändringar i tidigare rapporterade uppgifter Ja Det finns inga ändringar
3.11 Betydande förändringar i rapportens avgränsning, omfattning eller mätmetoder Ja Det finns inga väsentliga skillnader jämfört med tidigare års rapporter
3.12 GRI-jämförelse av innehållet Ja
3.13 Policy och nuvarande tillämpning för externt bestyrkande av rapporten Ja

Styrning, åtaganden och intressentrelationer
4.1 Organisationens förvaltningsstruktur
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.2 Styrelseordförandens ställning
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.3 Styrelsemedlemmarnas oberoende
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.4 Aktieägarnas och personalens möjligheter att påverka styrelsens verksamhet Företagsstyrningsprinciper Ja Det finns inga personalrepresentanter i styrelsen
4.5 Koppling mellan ersättning till styrelseledamöter, ledande befattningshavare och chefer och organisationens resultat (inklusive sociala och miljömässiga resultat)
Företagsstyrningsprinciper
Ja Koppling till företagsansvaret definieras inte
4.6 Rutiner och processer inom styrelsen för att säkerställa att inga intressekonflikter uppstår
Företagsstyrningsprinciper
Ja
4.7

Styrelsemedlemmarnas kompetens inom strategiskt ledarskap och samhällsansvar
Företagstyrningsprinciper
Styrelse

Delvis
4.8

Mission, värderingar och etiska principer
Företagsansvar
Vd har ordet

Ja
4.9

Styrelsens metoder att följa upp management av samhällsansvaret inklusive riskhanteringen
Företagsansvar
Riskhantering

Ja
4.10 Processer för att utvärdera styrelsens egna prestationer: Företagsstyrningsprinciper Ja
4.11 Tillämpning av Försiktighetsprincipen
Företagsstyrningsprinciper
Riskhantering
Ja
4.12

Externa initiativ som organisationen anslutit sig till
Medlemskap och certifikat

Ja
4.13 Medlemskap i organisationer, föreningar och intressebevakningsorganisationer
Medlemskap och certifikat
Ja
4.14 Organisationens intressentgrupper
 Intressentgrupper
Ja
4.15 Princip för identifiering och urval av intressenter
Intressentgrupper
Ja
4.16 Tillvägagångssätt vid kommunikation med intressenter Intressentgrupper Ja

Ekonomiska indikatorer: Ekonomiskt ansvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen (Ekonomisk påverkan)
EC1* Skapat och levererat direkt ekonomiskt värde
Ekonomiskt ansvar
Verksamhet
Ja
EC2* Finansiell påverkan samt andra risker och möjligheter för organisationens aktiviteter, hänförliga till klimatförändringen
Företagsansvar
Delvis
EC3* Omfattningen av organisationens förmånsbestämda åtagande Företagsstyrningsprinciper
Bokslut
Delvis Bokslut 2014, Not 27, Pensionsförpliktelser, sida 49
EC4* Finansiellt stöd från staten Ja Inget finansiellt stöd från staten under rapporteringsperioden

Miljömässiga indikatorer: Miljöasvar
Upplysningar om hållbarhetsstyrningen (Miljöpåverkan) Ja
EN1* Materialanvändning Ja
EN2* Användning av återvunnet material Delvis

Kartonger (59 ton år 2014) och returpapper (12 ton år 2014).

EN4* Indirekt energianvändning Delvis
EN5 Minskad energianvändning genom sparande och effektivitetsförbättringar Delvis Följande åtgärder för förbättrad energieffektivitet har genomförts i Edita Prima Ab:
Under 2014 byttes tryckluftkompressorn inom produktionen ut till en energieffektivare modell. Energibesparing på årsnivå cirka 175 MWh.
Under 2014 byttes belysningen i kontoren ut till LED-belysning. Energibesparing på årsnivå cirka 90 MWh.
Under 2011 förnyades belysningssystemet i fabrikssalen. Energibesparing på årsnivå cirka 900 MWh.
EN6 Initiativ för att tillhandahålla produkter och tjänster som är energieffektiva eller baserade på förnyelsebar energi Delvis

Insatserna finns listade i
rutan "Så här minskar vi vårt ekologiska fotavtryck".

Minskningar i energibehovet rapporteras inte

EN7 Initiativ för att minska indirekt energianvändning samt uppnådd reducering Delvis Insatserna finns listade i
rutan "Så här minskar vi vårt ekologiska fotavtryck".
EN8* Vattenanvändning Ja

Nordic Morning använder endast kommunalt vatten.

.
EN16* Totala direkta och indirekta utsläpp av växthusgaser Ja
EN17* Andra relevanta indirekta utsläpp av växthusgaser Ja
EN18 Initiativ för att minska utsläppen av växthusgaser, samt uppnådd minskning Delvis Följande åtgärder för att minska koncernens växthusgasutsläpp har utförts:
Under 2009 övergick Edita Prima Ab till el som uteslutande produceras från förnybara energikällor. De kalkylmässiga CO2-utsläppen minskade med över 1 900 ton per år.
Under 2012 övergick Edita Prima Ab och Edita Publishing till klimatkompenserade transporttjänster. De kalkylmässiga CO2-utsläppen minskade med över 100 ton per år.
EN22* Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod Ja
EN26* Åtgärder för att minska miljöpåverkan från produkter och tjänster Delvis Minskningar rapporteras inte
EN28* Väsentliga brott mot miljölagstiftning och miljöbestämmelser Ja

Det förekom inga böter eller påföljder under år 2014.

EN29 Väsentlig miljöpåverkan genom transporter Ja

I koldioxidberäkningarna ingår CO2-utsläpp från transporter.


Sociala indikatorer*: Socialt ansvar, GRI bilaga

*Klikkicom-koncernen inkluderas inte i indikatorerna LA2, LA4, LA6, LA7, LA10, LA12

Ledningens förhållningssätt till socialt ansvar Ja
Ledningens förhållningssätt till arbetsförhållanden och
anständiga arbetsvillkor
Delvis
LA1* Total personalstyrka, uppdelad på anställningsform (hel-/deltid) och anställningsavtal (permanent/tidsbestämd anställning) Delvis

Fast anställda: Sverige 356, Finland 295, Ukraina 22
Tillfälligt anställda: Sverige 11, Finland 11

LA2* Totalt antal anställda som slutat
och personalomsättning per ålders­ grupp, kön och region.
Delvis

Antal anställda som slutat på egen begäran: Sverige 55, Finland 44, Ukraina 4
Antal anställda som slutat på grund av omstruktureringsåtgärder: Sverige 41, Finland 29, Ukraina 1
Antal externt rekryterade personer: Sverige 75, Finland 26, Ukraina 5
Personalomsättning per land: Sverige 0,32, Finland -0,41, Ukraina 0,04
Andel av man och kvinnor som slutat per land: Finland, man 50 %, kvinnor 50 %, Sverige, man 58 %, kvinnor 42 %, Ukraina, man 100 %

LA4* Andel av personalstyrkan som omfattas av kollektivavtal Delvis

Sverige 93 %, Finland 66 % ,Ukraina 0 %

LA5* Minsta varseltid angående betydande för ändringar i verksamheten Ja

Sverige: 2 månader om upp till 25 anställda kan vara övertaliga, 4 månader om 26-100 anställda kan vara övertaliga, 6 månader om fler än 100 anställda kan vara övertaliga.

Finland: Vid alla organisatoriska förändringar som har direkt inflytande på de anställdas arbete skall arbetsgivaren inbjuda arbetstagarrepresentanterna till förhandlingar, med en skriftlig inbjudan fem dagar före förhandlingarna. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av färre än 10 anställda skall en förhandlingsperiod om två veckor tillämpas. Vid organisatoriska förändringar som kan leda till uppsägningar av fler än 9 anställda skall en förhandlingsperiod om sex veckor tillämpas.

LA6 Personal representerad i arbetarskyddskommittéer Delvis Varje bolag har en arbetarskyddskommitté. Andel av personalrepresentanter i arbetarskyddskommittéerna är under 25 % av totalt antal personal.
LA7* Omfattningen av skador, arbetsrelaterade sjukdomar, förlorade dagar, frånvaro samt arbetsrelaterade dödsolyckor Delvis Ackumulerad total sjukfrånvaro: Sverige 3,7%, Finland 3,2%, koncernen 3,5%
Antal personer med långvarig sjukfrånvaro (ej avlönade): 14
Antal olycksfall i arbetet: Sverige 1, Finland 2
LTIF1 (lost time injury frequency up to 1 day): Sverige1,36, Finland 1,83
LTIF3 (lost time injury frequency up to 3 days): Sverige 0, Finland 1,83
LA10* Utbildningstimmar i medeltal per arbetstagare på arbetsgrupp Delvis

Sverige 39, Finland 10, Ukraina 82, koncernen 28

LA11

Program för kunskapsledning och livslångt lärande
Socialt ansvar

Ja
LA12 Utvecklingssamtal och prestationsutvärderingar Ja 77,5 procent av medarbetarna deltog i minst ett utvecklingssamtal med sin chef.
LA13* Mångfald inom styrelse, ledning och olika personalkategorier
Socialt ansvar
Delvis

Ledningsgruppen: 4 man, 4 kvinnor
Styrelsen: 3 man, 3 kvinnorMärkning av produkter
PR3* Typ av produkt- och tjänsteinformation som krävs enligt rutinerna
Miljöansvar
Delvis
PR5 Rutiner för kundnöjdhet, inklusive resultat från kundundersökningar
Företagsansvarsprogram
Delvis Reslutaten rapporteras inte


* GRI nyckelindikator