Nordisk
föregångare
inom branschen

Miljöansvar

Mika Ruuskanen, direktör för miljöprogrammet Green Nordic Morning

Prestationerna 2014

Vårt målmedvetna och målorienterade arbete för att utveckla vårt miljöansvar har fortsatt.

Green Office-systemet utvidgades år 2014 till att omfatta Klikkis kontor i Helsingfors, Stockholm och Piteå. Världsnaturfonden beviljade Klikkicoms kontor i Helsingfors rätten att använda Green Office-märkningen i april, medan Klikkis kontor i Stockholm och Piteå fick samma rätt i juni.

De bägge tryckerierna inom Nordic Morning, Edita Prima Ab i Finland och Edita Bobergs AB i Sverige, förnyade sina tillstånd att använda det nordiska miljömärket och svarar nu upp mot de strängare kriterierna. De strängare kriterierna ledde till att antalet miljömärkta tryckerier i Finland sjönk till ungefär hälften jämfört med tidigare.

Vi fortsatte våra åtgärder för att förbättra energieffektiviteten. På huvudkontoret i Helsingfors gjordes belysningssystemet mer energieffektivt genom att införa LED-armaturer.

Edita Bobergs belönades som bästa företag i Västerås stads kampanj ”Cykla till jobbet”. Under kampanjen (22/4–25/5) gjordes hela 44 procent av arbetsresorna på Edita Bobergs Västeråskontor med cykel.

På väg mot en effektivare mätning av koncernens digitala miljöpåverkan

Mika Ruuskanen, direktör för miljöprogrammet Green Nordic Morning:

"För närvarande kan Nordic Morning beräkna miljökonsekvenser av sina egna byråer, datorer och servrar."

Läs mer »

Green Office gör miljöarbetet till en gemensam sak

Petra Lilius, Green Office-ansvarig, Klikki

"Organisations gemensamma vision är en förutsättning för långsidigt miljöarbete. Samarbetet med Världsnaturfondens Green Office program har gjort miljöarbetet en gemensam angelägenhet för medarbetare och ökat samhörigheten."

Läs mer »

Ett klick på nätet ger också miljöpåverkan

Hanna Pihkola, forskare på Statens tekniska forskningscentral VTT i Finland.

"Det krävs mer samarbete mellan marknadens aktörer för att främja bedömningen av miljökonsekvenser under digitala tjänsters livslängd."

Läs mer »

Våra miljömål

Vårt ekologiska fotavtryck är 40 procent mindre än år 2008.

 • Alla våra produktionsanläggningar och kontor använder miljömärkt el.
 • Vi har enhetliga rese- och bilpolicyer.
 • Vi har ett enhetligt sätt att beräkna utsläpp. I våra kalkyler ingår bränslen, energiförbrukning samt affärsresor och transporter.

Alla våra bolag har ett certifierat miljöprogram.

 • Alla våra tryckerianläggningar är ISO 14001-certifierade.
 • Alla våra kontor är WWF Green Office-certifierade.
 • Alla våra produktionsanläggningar har rätt att använda Svanenmärket.
 • Alla våra produktionsanläggningar är FSC©-certifierade.

 

Vårt mål är att ständigt öka miljömedvetenheten hos vår personal, våra kunder och våra varu- och tjänsteleverantörer.

 • Vi publicerar resultaten av vårt miljöarbete varje år i vår företagsansvarsrapport.
 • Teman och mål för vårt miljöarbete är aktuella och tillgängliga för alla via vårt intranät.
 • Vi erbjuder våra kunder Svanenmärkta och FSC©-certifierade produkter.
 • Vi har ställt upp miljökriterier för de led i leveranskedjan som förorsakar den största miljöbelastningen.

 

Vår miljöstrategi

Produkter och tjänster

Genom att välja rätt material och rätt produktionsteknik minskar vi våra produkters miljöbelastning. Vi rekommenderar användningen av internationella miljömärkningar, eftersom de är ett synligt budskap om miljöansvar.

Det nordiska Svanenmärket

Vi tar hänsyn till en trycksaks miljöpåverkan under hela produktionskedjan, ända från det att papperet tillverkas till att trycksaken levererats. Trycksaken uppfyller Svanenmärkets krav på skogsskötsel, massa- och papperstillverkning, tryckeriet och avfallshanteringen.
Nordic Mornings produktionsanläggningar har rätt att använda det nordiska Svanenmärket. Omsättningen för Svanenmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 2,5 miljoner euro under 2014.

Papperets ursprungsmärkning

Genom certifiering av skogar säkerställer man att skogsområdet sköts enligt avtalade kriterier och att träfiberns ursprung kan följas från skog till färdig trycksak.

Ekologiskt fotavtryck

Nordic Morning har sedan flera år kartlagt miljöbelastningen som orsakas av våra trycksaker. Detta så kallade ekologiska fotavtryck anger den miljöbelastning och det CO2-avtryck som trycksaken förorsakar. Vi använder ett datorprogram för att allt noggrannare räkna ut CO2-avtrycket för en enskild trycksak.

Kriterierna för skogsskötsel gäller bland annat

 • iakttagande av nationella lagar och internationella avtal
 • respekt för ursprungsfolkens och arbetstagarnas rättigheter
 • upprätthållande av skogarnas biologiska mångfald
 • bevarande av skogar med betydande skyddsvärden.

Processerna för att utreda papperets ursprung i Nordic Mornings produktionsanläggningar har certifierats enligt internationella referensstandarder. Därför har våra tryckerier rätt att använda märken för ansvarsfullt ursprung på produkterna de tillverkar. Omsättningen för ursprungsmärkta produkter i koncernen uppgick till cirka 1,5 miljoner euro under 2014.

Leveranskedja

Ur perspektivet miljöansvar är de mest betydande anskaffningarna i Nordic Morning sådana som gäller leveranskedjan av papper och elektricitet. Vi köper inte papper som kommer från olagliga hyggen eller från skogar med betydande skyddsvärde.

Vid anskaffningen av papper iakttar vi följande principer:

 • Vi granskar pappersleverantörernas miljöansvarsprogram och principer för virkesanskaffning.
 • Vi gynnar användningen av svanenmärkt och ursprungscertifierat papper.
 • Vi ökar mängden ursprungscertifierade pappersanskaffningar varje å (2 593 ton 2014).
 • Vi gynnar papper som tillverkas i Norden.

Nordic Mornings huvudproduktionsanläggningar använder enbart el som produceras med förnybara energikällor. I produktionsanläggningen i Falun används vattenkraft och i produktionsanläggningen i Helsingfors används vattenkraft och träbaserade biobränslen. Målet är att använda elektricitet som produceras med förnybara energikällor i alla koncernbolag.

Inom tryckeriverksamheten används svanenmärkta kemikalier. Rätten att använda Svanenmärket granskas alltid hos den organisation som beviljar användningsrätten innan en ny kemikalie införs.

Miljöansvar i verksamheten

Kontor

Vid kontorsarbete belastas miljön av framför allt av energi och papper samt koldioxidutsläpp från resor. År 2010 startade vi en målmedveten minskning av miljöbelastningen i koncernbolagens kontor.

År 2014 användes Green Office-systemet på Nordic Mornings huvudkontor och Edita Publishing i Helsingfors, JG Communications kontor i Stockholm, Citats kontor i Helsingfors och Stockholm samt i Klikkis kontor i Helsingfors, Stockholm och Piteå. År 2015 flyttar alla Nordic Mornings kontor i Stockholm in under samma tak. Målet är att bygga upp ett gemensamt Green Office-system för kontoret under året.

Produktion

Miljösystemen i vår produktion säkerställer att miljöarbetet är systematiskt och siktar mot kontinuerlig förbättring. De säkerställer även att aktuell miljölagstiftning följs. Nordic Mornings huvudproduktionsanläggningar i Helsingfors och Falun är ISO 14001-certifierade.

Vid produktionsverksamheten är de främsta orsakerna till miljöbelastning material, energi, avfall och utsläpp från verksamheten. Vi började mäta avfallsmängderna systematiskt redan på 1990-talet. År 2014 var andelen återvinningsbart avfall cirka 88 procent. Under de tio senaste åren har mängden avfall som sorteras separat ökat, men samtidigt kan man återvinna allt fler typer av avfall.

Kassaflödet i avfallshanteringen är positivt: Vi får mer avkastning för avfallet vi säljer än vad vi betalar för avfallshanteringen.

Investeringar som ökar energieffektiviteten fortsatte i Edita Prima under 2014. Kompressorerna i tryckluftssystemet inom produktionen ersattes med en ny, klart energieffektivare och automatstyrd kompressor. Energieffektiviteten ökade även genom en effektivisering av lokalanvändningen. I produktionsanläggningarna används energin förutom till maskiner och anordningar även för uppvärmning, belysning och luftkonditionering. I koncernens alla produktionsanläggningar används fjärrvärme för uppvärmning och företagens vatten kommer från kommunala vattenverk.

Edita Prima nådde tydligt lägre relativa användningsvolymer av lösningsmedel än tidigare. Detta berodde främst på att den isopropanol som tidigare använts i tryckpressarna ersattes med ett nytt medel med lägre lösningsmedelsinnehåll.

Klimatneutralitet

Hösten 2008 började Nordic Morning utreda omfattningen av koncernens totala koldioxidutsläpp. Vi ställde upp ett mål att minska utsläppen med 40 procent fram till 2015.

Tryckeriernas övergång till elektricitet från förnybara energikällor har minskat koncernens CO2-avtryck betydligt. År 2014 uppnådde Edita Prima och Edita Bobergs klimatneutralitet. Dessa företag kompenserar de återstående utsläppen genom att finansiera FN-övervakade projekt inom mekanismen för ren utveckling i Indien.

Miljömedvetenhet

Vi anser att vi som företag i kommunikationsbranschen har ett stort ansvar att öka intressegruppernas miljömedvetenhet. Vi strävar efter att de beslut som koncernens medarbetare fattar i såväl arbetet som på fritiden ska göras utifrån principerna för en hållbar utveckling.

Vi hjälper våra kunder att fatta miljövänliga beslut. På webbplatsen www.ekojulkaisu.fi berättar vi om hur miljön kan beaktas i olika skeden av planering och produktion av trycksaker.

Energi- och vattenförbrukning vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Electricitet (MWh)

Uppvärmning (MWh)

Vatten (m3)

Förbrukning av material vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Papper (ton)

Tryckfärg (ton)

Lösningsmedel (ton)

Avfallshantering vid Nordic Mornings produktionsanläggningar

Återvunnet (ton)

Återanvänt (ton)

Farligt avfall (ton)

Avfallsmängd
vid Nordic Mornings produktionsanläggningar 2014

 

CO2-utsläpp

CO2-utsläpp

(ton CO2)

  20072008200920102011201220132014
Edita Prima Oy 2792 2792 850 860 629 576 433 373
Edita Västra Aros AB 300 244 311 358 355 291 211 0
Edita Bobergs AB 186
Citat AB 125 125 125 60 106 174 109 139
Klikki AB 99 50
Nordic Morning Oyj 59 59 59 51 58 66 57 56
Edita Publishing Oy 95 95 95 87 47 46 43 46
Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy 34 23
JG Communication Ab 112 112 112 116 68 40 32 20
Klikkicom Oy 30 28
Citat Oy 21 21 21 21 21 22 25 19
Mods Graphic Studio AB 10 10 10 11 12 6 14 14
Totalt 3514 3458 1583 1564 1298 1222 1088 954

De anställdas resor mellan hemmet och jobbet är inte inräknade.
2014: Siffrorna för Edita Prima Oy och Edita Bobergs AB är kontrollerade.

Klimatberäkningar och Green House Gas Protocol

UtsläppsklassUtsläppskälla20072008200920102011201220132014
 
Scope 1 Direkta koldioxidutsläpp från egenägda källor (t ex tjänstebilar, uppvärmining)
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 6,1 6,1 6,1 15,8 13,0 0,0 37,6 8,2
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Eldningsolja 0,0 0,0 0,8 8,1 6,7 0,0 0,0 0,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bensin 100,4 96,8 86,3 80,7 52,0 43,8 35,0 34,6
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Diesel 25,2 27,1 31,5 33,2 45,3 67,7 59,7 102,7
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, totalt 131,7 130,0 124,7 137,7 117,0 111,5 132,3 145,5
 
Scope 2 Klodioxidutsläpp från indirekta energikällor
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Övriga koldioxidutsläpp 9,6 9,6 38,2 53,5 2,6 7,5 5,5 73,7
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrkyla 0,9 0,9 0,9 1,4 1,9 1,7 1,0 1,0
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Fjärrvärme 514,1 516,4 580,9 616,3 529,7 528,2 442,1 255,2
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Bra Miljöval el 2,1 2,0 8,8 6,6 5,3 4,6 3,5 0,3
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp Köpt el 2036,0 2036,3 54,7 75,4 69,8 59,3 31,3 57,2
Greenhouse Gas Protocol Scope 2 2562,7 2565,2 683,5 753,2 609,3 601,2 483,4 387,4
EN 16 Direkta och indirekta koldioxidutsläpp, totalt 2694,4 2695,2 808,2 890,9 726,3 712,8 615,7 532,9
 
Scope 3 Övriga koldioxidutsläpp från indirekta källor
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: flyg 345,6 344,6 247,5 207,8 206,3 235,9 291,0 216,9
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: övrigt 3,6 3,7 2,2 1,7 2,4 1,8 3,8 2,1
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Tjänsteresor: hyrbil, taxi och privatbil 61,4 68,6 62,1 46,2 48,5 52,2 63,3 32,2
EN 17 Övriga indirekta koldioxidutsåpp Utgående godstransporter 408,2 345,7 462,5 417,2 312,9 226,9 105,7 168,3
Green House Gas Protocol Scope 3, totalt 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,8 463,8 419,5
EN 17 Indirekta Green House Gas emissions, totalt 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,8 463,8 419,5
 
Greenhouse Gas Protocol Scope 1, 2, 3, totalt 3513,2 3457,8 1582,5 1563,8 1296,4 1229,6 1079,5 952,4

SÅ HÄR MINSKAR VI VÅRT EKOLOGISKA FOTAVTRYCK

 • I tryckeribolagen använder vi el som produceras med förnybara energikällor.
 • Vi ökar effektiviteten i produktions- och kontorslokaler genom sammanslagning av verksamhetsställen.
 • Vi har avstått från den mest kolintensiva produktionsverksamheten.

 

 

 • Vi investerar i att förbättra energieffektiviteten, genom att till exempel förnya belysningssystem i produktionsanläggningarna och på huvudkontoret.
 • Vi minskar antalet resor och använder i stället videokonferenser.
 • Vi kopplar arbetsstationer till fjärravstängningssystem.
 • Vi gynnar leasingbilar som inte belastar miljön så mycket.
 • Koncernens resepolicy uppmuntrar medarbetarna till miljövänliga arbetsresor. Företagen har till exempel erbjudit medarbetarna kollektivtrafikbiljetter och hyrcyklar som erbjuds av staden.
 • Vi kompenserar koldioxidutsläpp genom att finansiera FN:s projekt inom mekanismen för ren utveckling.
 • Vi använder miljökompenserade transporttjänster i Finland.
 • Vi tillhandahåller medarbetarna utbildning i miljöfrågor.