Alan edelläkävijä Pohjoismaissa

Ympäristövastuu

Mika Ruuskanen, johtaja, Green Nordic Morning -ympäristöohjelma

Saavutukset 2014

Jatkoimme määrätietoista ja tavoitteellista työtä ympäristövastuun kehittämiseksi.

Green Office -järjestelmää laajennettiin vuonna 2014 kattamaan Klikin toimistot Helsingissä, Tukholmassa ja Piteåssa. WWF myönsi Klikkicomin Helsingin toimistolle Green Office –merkin käyttöoikeuden huhtikuussa ja Klikin Tukholman ja Piteån toimistoille kesäkuussa.

Nordic Morningin molemmat painoyhtiöt Edita Prima Oy Suomessa ja Edita Bobergs AB Ruotsissa uusivat Pohjoismaisen ympäristömerkin käyttölupansa vastaamaan uusia aikaisempaa tiukempia lupakriteerejä. Kriteerien tiukentuminen johti siihen, että ympäristömerkittyjen painojen lukumäärä Suomessa väheni noin puoleen aikaisemmasta.


Toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi jatkettiin. Helsingin pääkonttorilla valaistusjärjestelmä uusittiin aikaisempaa energiatehokkaammaksi. Toimiston valaistuksessa siirryttiin käyttämään LED-valoja.

Edita Bobergs palkittiin parhaana yrityksenä Västeråsin kaupungin järjestämässä ”Pyöräile töihin”-kampanjassa. Kilpailun aikana (22.4.-25.5) Edita Bobergsin Västeråsin toimiston työmatkoista peräti 44 % tehtiin polkupyörällä.

Digiekojalanjälkeä mittaamassa

Mika Ruuskanen, johtaja, Green Nordic Morning -ympäristöohjelma:

"Tällä hetkellä Nordic Morning pystyy raportoimaan toimistojensa, tietokoneidensa ja omien palvelimiensa aiheuttaman energiankulutuksen."

Lue lisää »

Green Officen myötä ympäristötyöstä tuli yhteinen asia

Petra Lilius, Green Office -vastaava, Klikki:

"Organisaation yhteinen tahtotila on edellytys pitkäjänteiselle ympäristötyölle. Yhteistyö WWF:n Green Office –ohjelman kanssa on tehnyt ympäristötyöstä klikkiläisille yhteisen asian ja lisännyt yhteenkuuluvuutta."

Lue lisää »

Mistä koostuu klikkailun ekojalanjälki?

Hanna Pihkola, tutkija, VTT:

"Toimijoiden kannattaisi tehdä nykyistä enemmän yhteistyötä digitaalisten palvelujen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arvioinnin edistämiseksi."

Lue lisää »

Ympäristötavoitteemme

Hiilijalanjälkemme on 40 prosenttia pienempi kuin 2008.

 • Kaikki tuotantolaitoksemme ja toimistomme käyttävät vihreää sähköä.
 • Matkustus- ja autopolitiikkamme ovat yhtenäiset.
 • Meillä on yhtenäinen tapa laskea päästöt. Laskelmiimme sisältyvät polttoaineet, energiankulutus sekä liikematkat ja kuljetukset

Kaikilla yhtiöillämme on sertifioitu ympäristöohjelma.

 • Kaikki painolaitoksemme ovat ISO 14001 -sertifioituja.
 • Kaikki toimistomme ovat WWF Green Office -sertifioituja.
 • Kaikilla tuotantolaitoksillamme on Joutsenmerkin käyttöoikeus.
 • Kaikki tuotantolaitoksemme ovat FSC©-sertifioituja.

 

Lisäämme vuosittain henkilöstön, asiakkaiden sekä tavaran- ja palveluntoimittajien ympäristötietoisuutta.

 • Julkaisemme ympäristötyömme tulokset vuosittain yritysvastuuraportissamme.
 • Ympäristötyömme teemat ja tavoitteet ovat ajan tasalla ja kaikkien ulottuvilla intranetissämme.
 • Tarjoamme asiakkaillemme Joutsenmerkittyjä ja FSC©-sertifioituja tuotteita.
 • Olemme asettaneet ympäristökriteerit niille toimitusketjun vaiheille, jotka kuormittavat ympäristöä eniten.

 

Ympäristöstrategiamme

Tuotteet ja palvelut 2014

Ympäristöä vähemmän kuormittavat tuotteet muodostuvat oikeista materiaali- ja tuotantovalinnoista. Suosittelemme kansainvälisten ympäristömerkkien käyttöä, koska ne ovat näkyvä viesti ympäristövastuullisuudesta.

Pohjoismainen Joutsenmerkki

Painotuotteen ympäristövaikutukset on otettu huomioon koko pitkän tuotantoketjun ajalta aina paperin valmistuksesta painotuotteen toimittamiseen asti. Painotuote täyttää metsänhoitoa, massan- ja paperinvalmistusta, painotaloa ja jätteen käsittelyä koskevat Joutsenmerkin vaatimukset.

Nordic Morningin tuotantolaitoksilla on Pohjoismaisen Joutsenmerkin käyttöoikeus. Joutsenmerkittyjen tuotteiden liikevaihto konsernissa oli noin 2,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Paperin alkuperämerkinnät

Metsien sertifioinnilla varmistetaan, että metsäaluetta hoidetaan sovittujen kriteerien mukaisesti ja että puukuidun alkuperää voidaan seurata metsästä aina valmiiksi painotuotteeksi asti.

Ekologinen jälki

Nordic Morning on jo useiden vuosien ajan kartoittanut painotuotteidensa aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Tämä nk. ekologinen jälki kertoo painotuotteen aiheuttaman ympäristökuormituksen ja hiilijalanjäljen. Käytössämme on tietokoneohjelma, jonka avulla voimme laskea yksittäisen painotuotteen hiilijalanjäljen entistä tarkemmin.

Metsänhoidon kriteerit koskevat muun muassa

 • kansallisten lakien ja kansainvälisten sopimusten noudattamista
 • alkuperäiskansojen ja työntekijöiden oikeuksien kunnioittamista
 • metsien biologisen monimuotoisuuden ylläpitämistä
 • suojeluarvoltaan merkittävien metsien säilyttämistä.

Nordic Morningin tuotantolaitosten prosessit paperin alkuperän selvittämistä varten on sertifioitu kansainvälisten viitestandardien mukaisesti. Siksi painoillamme on oikeus käyttää valmistamissaan tuotteissa paperin vastuullisen alkuperän osoittavia merkkejä. Alkuperämerkittyjen painotuotteiden liikevaihto konsernissa oli noin 1,5 miljoonaa euroa vuonna 2014.

Toimitusketju

Ympäristövastuun näkökulmasta Nordic Morningin merkittävimpiä hankintoja ovat paperin ja sähkön toimitusketjuun liittyvät hankinnat. Emme hanki paperia, joka on peräisin laittomista hakkuista tai metsistä, joilla on merkittävä suojeluarvo.

Paperinhankinnassa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 • perehdymme paperitoimittajien ympäristövastuuohjelmiin ja puunhankinnan periaatteisiin
 • suosimme joutsenmerkkihyväksyttyjen ja alkuperäsertifioitujen paperien käyttöä
 • lisäämme alkuperäsertifioituna hankittujen paperien määrää vuosittain (2 593 tonnia 2014)
 • suosimme Pohjoismaissa valmistettua paperia.

Nordic Morningin tuotantolaitokset käyttävät ainoastaan uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä. Falunin tuotantolaitoksessa käytetään vesivoimaa ja Helsingin tuotantolaitoksessa vesivoimaa ja puuperäisiä biopolttoaineita. Tavoitteena on käyttää kaikissa konserniyhtiöissä uusiutuvista energialähteistä tuotettua sähköä.

Painotuotannossa käytetyt kemikaalit ovat joutsenmerkkihyväksyttyjä. Joutsenmerkkikelpoisuus tarkistetaan merkin käyttöoikeuden myöntävältä organisaatiolta aina ennen uuden kemikaalin käyttöönottoa.

Ympäristövastuulliset toiminnot

Toimistot

Toimistotyössä ympäristöä kuormittavat ennen kaikkea energia ja paperi sekä matkustamisen aiheuttamat hiilidioksidipäästöt. Vuonna 2010 Editassa aloitettiin määrätietoinen konserniyhtiöiden toimistojen ympäristökuormituksen vähentäminen.

Vuonna 2014 Green Office -järjestelmä oli käytössä Nordic Morningin pääkonttorissa ja Edita Publishingissa Helsingissä, JG Communicationissa Tukholmassa, Citatin Helsingin ja Tukholman toimistoissa sekä Klikin toimistoissa Helsingissä, Tukholmassa ja Piteåssa. Tavoitteena on rakentaa yhteinen Green Office -järjestelmä koko toimistolle vuoden 2015 aikana.

Tuotanto

Tuotantotoiminnan ympäristöjärjestelmät takaavat, että ympäristötyö on järjestelmällistä ja tähtää jatkuvaan parantamiseen. Ne myös varmistavat ympäristölainsäädännön ajantasaisen seurannan. Nordic Morningin tuotantolaitokset Helsingissä ja Falunissa ovat ISO 14001 -sertifioituja.

Tuotantotoiminnassa ympäristöä kuormittavat eniten materiaalit, energia, jätteet ja toiminnasta aiheutuvat päästöt. Aloitimme jätemäärien säännöllisen mittauksen jo 1990-luvulla. Vuonna 2014 kierrätettävän jätteen osuus oli noin 88%. Noin kymmenen viime vuoden aikana erikseen lajiteltavien jätejakeiden määrä on kasvanut, mutta jätteiden kierrätettävyys on parantunut.

Jätehuollon kassavirta on positiivinen: saamme myydystä jätteestä enemmän tuottoa kuin mitä maksamme jätehuollosta.

Energiatehokkuutta parantavat investoinnit saivat Edita Primassa jatkoa vuonna 2014. Tuotannon paineilmajärjestelmän kompressorit korvattiin yhdellä uudella, aikaisempaa selvästi energiatehokkaammalla ja automaattiohjatulla kompressorilla. Energiatehokkuutta parannettiin myös tehostamalla tilankäyttöä. Tuotantolaitoksissa energiaa käytetään koneiden ja -laitteiden lisäksi kiinteistöjen lämmittämiseen, valaistukseen ja ilmastointiin. Kaikissa konsernin tuotantolaitoksissa lämmitykseen käytetään kaukolämpöä, ja yhtiöiden vesi tulee kunnallisilta vesilaitoksilta. 

Edita Primassa liuotinten käytössä päästiin selvästi aikaisempaa alhaisempiin suhteellisiin käyttömääriin. Tämä johtui pääasiassa siitä, että painokoneilla käytetty isopropanoli korvattiin uudella vähemmän liuotinta sisältävällä aineella.

Ilmastoneutraalius

Syksyllä 2008 Nordic Morningissa alettiin selvittää, paljonko konserni aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä. Asetimme tavoitteeksi päästöjen pienentämisen 40 %:lla vuoteen 2015 mennessä.

Painoyhtiöiden siirtyminen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevan sähkön käyttöön on pienentänyt konsernin hiilijalanjälkeä huomattavasti. Vuonna 2014 Edita Prima ja Edita Bobergs olivat ilmastoneutraaleja. Ne kompensoivat jäljelle jääneet päästöt rahoittamalla YK:n valvomia puhtaan kehityksen mekanismin projekteja Intiassa.

Ympäristötietoisuus

Koemme, että viestinnän alan yrityksenä meillä on tavanomaista suurempi vastuu lisätä sidosryhmien ympäristötietoisuutta. Pyrimme siihen, että konsernin työntekijöiden päivittäin tekemät päätökset niin työssä kuin vapaa-aikana ovat kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia.

Autamme asiakkaitamme tekemään ympäristömyötäisiä ratkaisuja. Kerromme mm. www.ekojulkaisu.fi -sivustolla, miten ympäristövaikutukset voi ottaa huomioon painotuotteen suunnittelun ja tuotannon eri vaiheissa.

Energian ja veden kulutus Nordic Morningin tuotantolaitoksissa

Sähkö (MWh)

Lämmitys (KWh)

Vesi (m3)

Materiaalikulutus Nordic Morningin tuotantolaitoksissa

Paperi (tonnia)

Painovärit (tonnia)

Liuottimet (tonnia)

Jätteet Nordic Morningin tuotantolaitoksissa

Kierrätetty (tonnia)

Hyötykäytetty (tonnia)

Vaarallinen jäte (tonnia)

Jätteet Nordic Morningin tuotantolaitoksissa 2014

 

CO2-päästöt (CO2-tonnia)

CO2-päästöt

(tonnia CO2)

  20072008200920102011201220132014
Edita Prima Oy 2792 2792 850 860 629 576 433 373
Edita Västra Aros AB 300 244 311 358 355 291 211 0
Edita Bobergs AB 186
Citat AB 125 125 125 60 106 174 109 139
Klikki AB 99 50
Nordic Morning Oyj 59 59 59 51 58 66 57 56
Edita Publishing Oy 95 95 95 87 47 46 43 46
Opetusalan koulutuskeskus Educode Oy 34 23
JG Communication AB 112 112 112 116 68 40 32 20
Klikkicom Oy 30 28
Citat Oy 21 21 21 21 21 22 25 19
Mods Graphic Studio AB 10 10 10 11 12 6 6 14
Yhteensä 3514 3458 1583 1564 1298 1222 1088 954

Laskelmat eivät sisällä henkilökunnan työmatkoja kodin ja työpaikan välillä.
Vuoden 2014 laskelmista Edita Prima Oy:n ja Edita Bobergs AB:n laskelmat on verifioitu.

Kasvihuonekaasupäästöjen jakauma

PäästöluokkaPäästölähde20072008200920102011201220132014
 
Luokka 1 Suorat kasvihuonekaasupäästöt
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Muut ilmastovaikutukset 6,1 6,1 6,1 15,8 13,0 0,0 37,6 8,2
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Lämmitysöljy 0,0 0,0 0,8 8,1 6,7 0,0 0,0 0
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, bensiini 100,4 96,8 86,3 80,7 52,0 43,8 35,0 34,6
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Yrityksen omien ajoneuvojen polttoaine, diesel 25,2 27,1 31,5 33,2 45,.3 67,7 59,7 102,7
Green House Gas -protokolla luokka 1 131,7 130,0 124,.7 137,7 117,0 111,5 132,3 145,5
 
Luokka 2 Ostetun energian tuotantoon liittyvät epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Muut ilmastovaikutukset 9,6 9,6 38,2 53,.5 2,.6 7,5 5,5 73,7
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu kaukokylmä 0,9 0,9 0,.9 1,4 1,9 1,7 1,0 1,0
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu kaukolämpö 514,1 516,4 580,9 616,3 529,7 528,2 442,1 255,2
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu ympäristömerkitty sähkö 2,1 2,0 8,8 6,6 5,3 4,6 3,5 0,3
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Ostettu sähkö 2036,0 2036,3 54,.7 75,4 69,8  59,3 31,3 57,2
Green House Gas-protokolla luokka 2 2562,7 2565,2 683,5 753,.2 609,.3 601,2 483,4 387,4
EN 16 Suorat ja epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt 2694,4 2695,2 808,2 890,9 726,3 712,8 615,7 532,9
 
Luokka 3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästötöt
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Liikematkat: lentomatkat 345,6 344,6 247,5 207,8 206,3 235,9 291,0 216,9
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuoenkaasupäästöt Liikematkat: muut kulkuneuvot 3,6 3,7 2,2 1,7 2,4 1,8 3,8 2,1
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Liikematkat: taksit, vuokra-autot ja yksityisautot 61,4 68,6 62,1 46,2 48,5 52,2 63,3 32,2
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt Tavaroiden kuljetus 408,2 345,7 462,5 417,2 312,9 226,9 105,7 168,3
Green House Gas -protokolla luokka 3, yhteensä 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,8 463,8 419,5
EN 17 Muut epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, yhteensä 818,8 762,6 774,3 673,0 570,1 516,7 463,8 419,5
 
Green House Gas -protokolla luokka 1, 2, 3 3513,2 3457,8 1582,5 1563,8 1296,4 1229,6 1079,5 952,4

Näin pienennämme hiilijalanjälkeä

 • käytämme uusituvilla energialähteillä tuotettua sähköä painoyhtiöissä
 • lisäämme tuotanto- ja toimistotilojen tehokkuutta yhdistämällä toimipisteitä
 • olemme luopuneet hiili-intensiivisimmästä tuotantotoiminnasta
 • investoimme energiatehokkuuden parantamiseen, esim. valaistusjärjestelmä on uusittu tuotantolaitoksissa ja pääkonttorin toimistossa

 

 

 • vähennämme matkustusta videoneuvotteluilla
 • liitämme työasemia etäsammutusjärjestelmään
 • suosimme vähemmän ympäristöä kuormittavia leasing-autoja
 • konsernin matkustuspolitiikka kannustaa työntekijöitä ympäristömyötäisyyteen työmatkoilla: yhtiöt ovat tarjonneet työntekijöille esimerkiksi tuettuja julkisen liikenteen lippuja ja kaupungin vuokrapolkupyöriä
 • kompensoimme hiilidioksidipäästöjä rahoittamalla YK:n puhtaan kehityksen mekanismin projekteja
 • käytämme ilmastokompensoituja kuljetuspalveluja Suomessa
 • tarjoamme henkilöstölle ympäristökoulutusta.