Kund vill ha exakta uppgifter om ansvarsfrågor

En av våra internationella kunder skickade i höstas en omfattande enkät om företagsansvar. Nordic Morning och koncernbolaget Citats svar innehåller 40 olika dokument rörande olika delområden inom företagsansvar.

Enkäten omfattar miljöfrågor, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter, etik inom affärspraxis och inköpspolicy. Vi klarade oss bra i enkäten, men samtidigt finns det utrymme för utveckling.

Bland annat vill kunden se mer information om hur Nordic Morning minimerat miljökonsekvenserna för levererade produkter och tjänster. 

Enkäten pekar dessutom på att Nordic Mornings inköpspolicy innehåller miljökriterier, men inte frågor kring socialt ansvar, vilket påverkar resultatet negativt. Även avsaknaden av en policy för mänskliga rättigheter sänkte betyget.

För att förbättra resultatet föreslår kunden att Nordic Morning börjar rapportera hur det etiska regelverket i affärsverksamheten följs.

Text: Sari Kuvaja, Corporate Responsibility Advisor